jtemplate.ru - free extensions for joomla

 

I LO
ul. Niepodległości 16

74-100 Gryfino

tel. 91 416-20-65

Sekretariat czynny:

Pn - Pt:

8:00 - 15:00

 

Dzwonki:

1. 8:00 - 8:45

2. 8:55 - 9:40

3. 9:45 - 10:30

4. 10:45 - 11:30

5. 11:35 - 12:20

6. 12:35 - 13:20

7. 13:25 - 14:10

8. 14:15 - 15:00

9. 15:05 - 15:50

 

Regulamin Mediacji

 

 

PROCEDURSTOSOWANIA MEDIACJI RÓWIEŚNICZEJ

 W I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM W GRYFINIE

  I. Mediacja rówieśnicza

            Mediacja rówieśnicza  to metoda rozwiązywania konfliktów w szkole. Polega ona na szukaniu satysfakcjonującego rozwiązania konfliktu między uczniami przy pomocy mediatora - ucznia. Mediatorem szkolnym może zostać uczeń cieszący się zaufaniem wśród rówieśników, niezaangażowany bezpośrednio w spór, bezstronny, posiadający umiejętności rozwiązywania konfliktu w oparciu o współpracę. Zadaniem mediatora rówieśniczego jest pomoc kolegom w takiej wzajemnej komunikacji, która pozwoli na bezprzemocowe wyrażanie trudnych uczuć, docieranie do potrzeb i wspólne szukanie satysfakcjonujących rozwiązań.

            Procedura mediacji pomaga stronom zrozumieć tło i skutki konfliktu czy opełnionego czyny karalnego oraz naprawić szkody moralne z udziałem bezstronnego mediatora.

  II. Cele mediacji rówieśniczej:

 • Promocja rozwiązywania konfliktów i sporów drogą bez agresji i przemocy.
 • Zmniejszenie zjawiska agresji oraz przemocy fizycznej i psychiczne, dzięki zdobyciu wiedzy z zakresu sprawiedliwości naprawczej oraz umiejętności rozwiązywania sporów.
 • Realizacja prawa ucznia do edukacji w przyjaznej i bezpiecznej szkole.
 • Podniesienie kultury prawnej młodzieży.
 • W dalszej perspektywie – zmniejszenie przestępczości nieletnich poprzez nabycie umiejętności rozwiązywania sporów we wczesnym stadium konfliktu.

  III. Postanowienia ogólne

          Sytuacje konfliktowe w szkole mogą być rozwiązywane drogą mediacji rówieśniczych. Odpowiednio przeszkoleni uczniowie, wspierani przez przygotowanego do tej roli nauczyciela/pedagoga szkolnego wspomagają innych uczniów w rozwiązywaniu miedzyrówieśniczych konfliktów i sporów. Mediatorem może zostać uczeń cieszący się zaufaniem wśród rówieśników i nauczycieli. Informacja o mediatorach rówieśniczych dostępna jest na tablicy pomocy psychologiczno-pedagogicznej (przy gabinecie psychologiczno-pedagogicznym) oraz na stronie www szkoły w zakładce: Klub Szkolnego Mediatora

          Mediacji poddane mogą być konflikty i spory na płaszczyźnie:

uczeń – uczeń

uczeń – grupa uczniów

grupa uczniów – grupa uczniów

     O zamiarze przeprowadzenia mediacji oraz jej wynikach pedagog szkolny lub wychowawca klasy informuje (ustnie lub pisemnie) rodzica/ prawnego opiekuna ucznia/ uczniów uczestników mediacji.

      Mediacja odbywa się z zachowaniem następujących zasad:

 • Dobrowolności – nikt nie może zmusić stronę/strony do mediacji, jest to decyzja samego ucznia czy chce do niej przystąpić.
 • Akceptowalności – uczeń sam może wybrać osobę (spośród przeszkolonych mediatorów rówieśniczych), która będzie prowadziła spotkanie mediacyjne.
 • Neutralności – mediator - zgodnie z zasadami mediacji nie ocenia, nie podaje gotowych rozwiązań - pomaga jedynie rozwiązać problem
 • Poufności – wszystko co dzieje się w trakcie spotkania mediacyjnego zostaje miedzy jego uczestnikami,a jedynie wynik mediacji może być informacją jawną.
 • Bezstronności – każda z osób biorących udział w spotkaniu jest traktowana w taki sam sposób, na równi.

            Proces mediacji kończy sporządzenie ugody, którą podpisują strony konfliktu. Mediacja może zostać przerwana przez jedną lub obie strony na każdym etapie procesu mediacyjnego. Przerwanie mediacji lub niewywiązanie się ze zobowiązań zawartych w ugodzie, skutkuje zastosowaniem wobec strony/stron konfliktu kary przewidzianej za dane zachowanie w szkolnym systemie nagród i kar.

     Mediacje prowadzone są w odpowiednio przygotowanym miejscu np. gabinecie psychologiczno-pedagogicznym. Obserwatorem prowadzonej mediacji może być pedagog szkolny lub  nauczyciel koordynujący w szkole działania z zakresu mediacji.

  IV. Zasady kierowania do mediacji

      Do mediacji uczeń może:

 • zgłaszać się z własnej inicjatywy
 • zostać zgłoszony przez innego ucznia
 • zostać zgłoszony przez wychowawcę, nauczyciele lub innego pracownika szkoły,
 • zostać skierowany przez swojego rodzica/prawnego opiekuna,

         Niezależnie od osób kierujących do mediacji, zgłaszać można się bezpośrednio do mediatora rówieśniczego lub do pedagoga szkolnego, który przekazuje informacje mediatorowi rówieśniczemu. W statusie szkoły należy ująć zapis ,,Uczniowie mają prawo powołać mediatora w razie sytuacji konfliktowej”. By mediacja mogła się rozpocząć, strony konfliktu muszą wyrazić zgodę na uczestnictwo w tym procesie. W przypadku, gdy osobą zgłaszającą do mediacji jest kto inny niż wychowawca klasy, pedagog szkolny przekazuję informację o udziale uczniów w mediacji wychowawcy klasy.

  V. Sprawy podlegające mediacji:

           Mediacji poddany może być każdy konflikt rówieśniczy: wartości, danych, strukturalny (np. nadużywanie pozycji), w tym:

 • konflikty z naruszeniem nietykalności cielesnej nie wymagające leczenia szpitalnego i nie wiążące się z kosztami leczenia.
 • zniszczenie cudzej własności,
 • czasowe przywłaszczenie mienia lub kradzież,
 • wyzwiska, pomówienia,

          W przypadku konfliktu, w którym zadośćuczynienie wiązać będzie się z konsekwencjami finansowymi, podjęcie mediacji wymaga zgody rodziców/prawnych opiekunów stron konfliktu.

  VI. Etapy mediacji

      Mediacje prowadzone są według następujących etapów.

 • Ustalenie czy spór wymaga mediacji.
 • Nawiązanie kontaktu ze stronami konfliktu.
 • Monolog mediatora.
 • Przedstawienie konfliktu przez strony.
 • Wypracowanie listy problemów do rozwiązania.
 • Omówienie potrzeb i interesów stron
 • Poszukiwanie i wybór rozwiązań.
 • Praca nad porozumieniem mediacyjnym.
 • Podpisanie ugody mediacyjnej.

          Jeśli wymaga tego sytuacja, proces mediacji może zostać rozłożony na więcej niż jedno spotkanie mediacyjne.

 

Załączniki do Procedury:

- Załącznik nr 1. Wzór Ugody mediacyjnej

- Załącznik nr 2. Opis etapów mediacji.

ZAŁĄCZNIK nr 1

Gryfino, dn.........................

UGODA

zawarta w wyniku mediacji rówieśniczej przeprowadzonej w I Liceum Ogólnokształcącym w Gryfinie:

   1. Mediator ….................................................................................................................

   2. Uczestnik mediacji....................................................................................................

   3. Uczestnik mediacji …...............................................................................................

   4. Opiekun mediacji......................................................................................................

 (imiona i nazwiska  uczestników mediacji)

 

WARUNKI UGODY

   Strony uzgodniły:

…......................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
........................................................................................................................................

 

   podpisy stron:                                                                                  podpis mediatora

.................................................................                           ...........................................

.................................................................

.................................................................

.................................................................

 

 

 

ZAŁĄCZNIK nr 2

 

Materiał informacyjny

ETAPY MEDIACJI 
 

 1. Monolog mediatora.

Prowadzony z każdą stroną mediacji. Ma na celu wprowadzenie i przedstawienie stronom szczegółów samej procedury mediacyjnej. Strony mediacji uzyskują wiedzę na temat zasad mediacji. Jest to także czas, w którym strony mają możliwość ustalenia indywidualnych reguł współpracy, ustalenia ramy czasowej mediacji.

 1. Przedstawienie konfliktu przez strony.

Każda ze stron konfliktu swobodnie przedstawia własną wizję problemu wymagającego rozwiązania. Naturalne jest to, że ten sam problem jest często odmiennie postrzegany przez każdą z zaangażowanych osób. Przedstawienie własnego spojrzenia na konflikt przez wszystkie strony sporu pozwala mediatorowi uzyskać pełen obraz sytuacji i daje szansę na bardziej skuteczną pomoc stronom w poszukiwaniu dobrego dla każdej z nich rozwiązania. Na tym etapie strony oraz mediator mają także szanse ocenić, czy mediacja jest właściwą drogą na rozwiązanie przedstawionego przez strony problemu.

 1. Wypracowanie listy problemów do rozwiązania.

Jest to etap porządkowania i grupowania informacji przekazanych przez strony w wyodrębnione zagadnienia, które będą stanowiły podstawę do dalszych rozmów w mediacji. Etap ten jest bardzo istotny, ponieważ dobre zdefiniowanie kwestii jest podstawą dla skutecznego poszukiwania satysfakcjonujących obie strony rozwiązań. W tej fazie mediacji strony wypracowują z pomocą mediatora uporządkowaną listę zagadnień do dalszej pracy w mediacji.

 1. Omówienie potrzeb i interesów stron (w zakresie każdego z wyodrębnionych we wcześniejszym etapie tematów).

Ważnym i trudnym zadaniem dla stron jest określenie potrzeb i interesów, które w przyszłości pozwolą na poszukiwanie rozwiązania dobrego dla obu stron. Kluczowym elementem jest uzyskanie zrozumienia dla swoich potrzeb i zrozumienie potrzeb drugiej strony. Ważne jest ustalenie rzeczywistych, proceduralnych i psychologicznych interesów stron, uświadomienie stronom ich wzajemnych interesów.

 1. Poszukiwanie i wybór rozwiązań.

W tej fazie strony starają się wypracować rozwiązania, które w możliwie pełny sposób pozwolą zrealizować potrzeby każdej ze stron. Warto jest pozwolić sobie na kreatywność i tworzenie jak największej liczby potencjalnych rozwiązań. Pozwoli to na stworzenie listy pomysłów, z których strony będą mogły wybrać te najbardziej odpowiadające na ich potrzeby.

 1. Praca nad porozumieniem mediacyjnym.

W tej fazie ważne jest doprecyzowanie szczegółów zawieranego porozumienia. Obowiązkiem mediatora jest sprawdzenie czy zawierane przez strony porozumienie ma szanse być realizowane i czy nie stanie się przyczyną nieporozumień (np. odmiennych interpretacji) w przyszłości.

 1. Podpisanie ugody mediacyjnej.

Pomyślnie przeprowadzona mediacja kończyć się podpisaniem ugody mediacyjnej.

ROLA MEDIATORA:

 • Jest to osoba bezstronna w konflikcie, która ma pomóc w osiągnięciu porozumienia pomiędzy   będącymi w konflikcie.

 • Czuwa nad dobrym, pozytywnym przebiegiem  rozmów pomiędzy stronami konfliktu.

 • Musi umieć słuchać, unikać krytyki i osądzania, starać się spojrzeć na problem z  punktu widzenia ofiary lub sprawcy, pytania zadawać w odpowiednim czasie i  formie.

 • Nie rozstrzyga sprawy za strony.

 • Może przerwać spotkanie, jeśli  nie widzi już sensu kontynuowania go, ponieważ jedna ze stron nie jest wystarczająco otwarta lub nie stosuje się do ustalonych reguł.

 • Zachowuje przebieg procesu mediacji dla siebie.

 

Odwiedza nas 48 gości oraz 0 użytkowników.

wrzesień 2021
pwścpsn
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Poznaniu Strona Gminy Gryfino   

Strona ZUT Szczecin