jtemplate.ru - free extensions for joomla

 

I LO
ul. Niepodległości 16

74-100 Gryfino

tel. 91 416-20-65

Sekretariat czynny:

Pn - Pt:

8:00 - 15:00

 

Dzwonki:

1. 8:00 - 8:45

2. 8:55 - 9:40

3. 9:45 - 10:30

4. 10:45 - 11:30

5. 11:35 - 12:20

6. 12:35 - 13:20

7. 13:25 - 14:10

8. 14:15 - 15:00

9. 15:05 - 15:50

 

Rekrutacja LO

 

 POBIERZ PODANIE .DOCX 

POBIERZ PODANIE .PDF

 

Nasza oferta nauki w I Liceum Ogólnokształcącym
na rok szkolny 2021/2022

 

W roku szkolnym 2021/2022 kandydaci mogą się ubiegać

o przyjęcie do klas pierwszych o profilach:

1. Profil filologiczno-prawny, (kl. I A)

grupa filologiczna:
przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: język angielski, język polski

grupa prawna:
przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: język angielski, historia

2. Profil politechniczno-medyczny, (kl. I B)

grupa politechniczna:
przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: matematyka, język angielski

grupa medyczna:
przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: biologia, język angielski

3. Profil bezpieczeństwo publiczne z elementami kryminalistyki, (kl. I C)

przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: historia, język angielski

4. Profil sportowo-rehabilitacyjny, (kl. I D) 

przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: biologia, język angielski, (zwiększona liczba godzin z wychowania fizycznego)


Gryfino, dnia 16 kwietnia 2021 r.          

REGULAMIN REKRUTACJI

do I Liceum Ogólnokształcącego im. Aleksandra Omieczyńskiego
w Gryfinie na rok szkolny 2021/2022 dla absolwentów szkół podstawowych

 

Na podstawie § 11b ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r.w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem  COVID-19 (Dz.U. poz.493 z późn. zm.) ogłasza się

TERMINY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO, A TAKŻE TERMINY SKŁADANIA DOKUMENTÓW DO KLAS PIERWSZYCHI SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH I KLAS WSTĘPNYCH SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH, PONADPODSTAWOWYCH, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 3 USTAWY PRAWO OŚWIATOWE, Z WYJĄTKIEM SZKÓŁ POLICEALNYCH, BRANŻOWYCH SZKÓŁ II STOPNIA ORAZ LICEÓW OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH DLA DOROSŁYCH NA ROK SZKOLNY 2021/2022

I. Kandydaci mogą się ubiegać o przyjęcie do klas pierwszych o profilach:

- profil  filologiczno-prawny, (klasa I A, planowana liczba uczniów 30)

(przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym -  grupa filologiczna: język angielski, język polski - grupa prawna: historia, język angielski )

- profil politechniczno-medyczny,(klasa I B, planowana liczba uczniów 30 )
(przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym
- grupa politechniczna: matematyka,  język angielski
- grupa medyczna: biologia, język angielski )

- profil bezpieczeństwo publiczne z elementami kryminalistyki, (klasa I C, planowana liczba uczniów 24)

(przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: język angielski, historia)

- profil sportowo-rehabilitacyjny, (klasa I D, planowana liczba uczniów 24)

(przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: biologia, język angielski)

 Określa się próg punktowy  zakwalifikowania/ przyjęcia kandydatów do klas pierwszych na 90 pkt. Pierwszeństwo przyjęcia do szkoły mają osoby, które uzyskały najwyższą ilość punktów.

II. Szczegółowe zasady rekrutacji:

1. O przyjęciu kandydata do klasy pierwszej decydują przeliczane na punkty wyniki egzaminu ósmoklasisty przeprowadzonego w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej – 0,35 pkt (język polski i matematyka) oraz 0,3 pkt (język obcy nowożytny) za każdy punkt procentowy uzyskany na egzaminie ósmoklasisty z zakresu:

 • języka polskiego – max 35 punktów
 • matematyki – max 35 punktów
 • języka obcego nowożytnego – max 30 punktów

2. Zajęcia edukacyjne, z których oceny uzyskane na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej będą brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do I Liceum Ogólnokształcącego w Gryfinie na rok szkolny 2021/2022.

Profil

Oceny brane pod uwagę

    Klasa filologiczno - prawna

 język polski, matematyka, historia, język angielski

    Klasa politechniczno - medyczna

 język  polski, matematyka, biologia, język angielski

 Klasa bezpieczeństwo publiczne z elementami     kryminalistyki

 język  polski, matematyka, historia, język angielski

    Klasa sportowo - rehabilitacyjna

 język polski, matematyka, biologia, język angielski

Zgodnie z zasadą:

ocena celująca – 18 pkt
ocena bardzo dobra – 17 pkt
ocena dobra – 14 pkt
ocena dostateczna – 8 pkt
ocena dopuszczająca - 2 pkt

3. Za świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem przyznaje się 7 pkt.

4. Punkty za szczególne osiągnięcia w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych wymienionych na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej (max 18 pkt), w tym:

1) Uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponad wojewódzkim organizowanych przez kuratorów oświaty:

a) tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 pkt,
b) tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 7 pkt,
c) tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 pkt;

2)  Uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu międzynarodowym lub ogólnopolskim albo turniejem o zasięgu  ogólnopolskim, przeprowadzanymi zgodnie z przepisami oświatowymi wydanymi na podstawie art. 32a ust. 4 i art. 22 ust. 2 pkt 8 ustawy o systemie oświaty:

a) tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem  nauczania  szkoły artystycznej – przyznaje się 10 pkt,
b) tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 4 pkt,
c) tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 3 pkt;

3) Uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim   organizowanym przez kuratora oświaty:

a) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 pkt,
b) dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - przyznaje się 7 pkt,
c) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 pkt,

d) tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 7 pkt,
e) tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 pkt,
f) tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 3 pkt;

4) Uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem albo turniejem, o zasięgu ponad wojewódzkim lub wojewódzkim, przeprowadzanymi zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 32a ust. 4 i art. 22 ust. 2 pkt 8 ustawy o systemie oświaty:

a) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 10 pkt,
b) dwóch lub więcej tytułów laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 7 pkt,
c) dwóch lub więcej tytułów finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 5 pkt,
d) tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 7 pkt,
e) tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 3 pkt,
f) tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem;

5) Uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione w pkt 1–4, artystycznych lub sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu:

a) międzynarodowym – przyznaje się 4 pkt,
b)  krajowym – przyznaje się 3 pkt,
c) wojewódzkim – przyznaje się 2 pkt,
d) powiatowym – przyznaje się 1 pkt.

UWAGA!: W przypadku gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych, na tym samym szczeblu oraz z tego samego zakresu, wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej przyznaje się jednorazowo punkty za najwyższe osiągnięcia tego ucznia w tych zawodach, z tym że maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia  wynosi 18 punktów.

5. Za osiągnięcia w zakresie wymienionej na świadectwie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu – przyznaje się 3  pkt.

6. Laureat lub finalista ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej oraz laureat konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponad wojewódzkim, przeprowadzonych zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust. 2 pkt. 8 ustawy o systemie oświaty, przyjmowani są w pierwszej kolejności.

7. W przypadku równorzędnych wyników punktowych uzyskanych w procesie rekrutacyjnym opisanym powyżej, pierwszeństwo przyjęcia będzie wynikało z:

 • wielodzietności  rodziny kandydata,
 • niepełnosprawności  kandydata,
 • niepełnosprawności jednego z rodziców kandydata,
 • niepełnosprawności obojga z rodziców kandydata
 • niepełnosprawności rodzeństwa kandydata,
 • samotnego wychowywania kandydata w rodzinie,
 • objęcie kandydata pieczą zastępczą.

8. W postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych liceum komisja nie będzie rozpatrywała wniosków wraz z dokumentami kandydatów, którzy na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej uzyskali nieodpowiednią lub naganną ocenę zachowania.

Wymienione powyżej kryteria mają jednakową wartość. Pierwszeństwo przyjęcia w przypadku równorzędnych wyników punktowych uzyskanych w postępowaniu rekrutacyjnym, będzie także wynikało z problemów zdrowotnych kandydata, ograniczających możliwość wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzonych opinią poradni psychologiczno – pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej.

 • Postępowanie rekrutacyjne jest prowadzone na wniosek rodzica/opiekuna prawnego kandydata lub na wniosek kandydata pełnoletniego.
 • Wniosek o przyjęcie do klasy I składa się do dyrektora I LO w Gryfinie, zgodnie z wzorem udostępnianym na stronie internetowej szkoły lub w sekretariacie szkoły, zawierającym wykaz niezbędnych do złożenia dokumentów.


III. Terminy i wymagane dokumenty:

1. W dniach od 17 maja 2021r. (poniedziałek) do 21 czerwca 2021r. (poniedziałek) do godziny 15.00 kandydaci do klas I-szych składają wnioski o przyjęcie (od 3 sierpnia 2021 do 5 sierpnia 2021 postępowanie uzupełniające).

2. W dniach od 25 czerwca 2021r. (piątek) do 14 lipca 2021r. (środa) do godziny 15.00 kandydaci uzupełniają wnioski o przyjęcie  do klasy I-szej, załączając świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty.

3. Kandydaci składając wniosek mogą dołączyć:

 • Oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata;
 • Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności – orzeczenie może dotyczyć kandydata, jego rodziców lub rodzeństwa
 • Prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację, lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowaniu oraz nie wychowywaniu żadnego dziecka z jego rodzicem
 • Dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2013 r. poz.135 ze zm.).

Przyjmujemy poświadczone kopie tych dokumentów (oryginał do wglądu). Oświadczenia o których mowa w punkcie 4) składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej  za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w  nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu  o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

Przewodniczący komisji rekrutacyjnej, może żądać  dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte w w/w oświadczeniach  w terminie wyznaczonym przez przewodniczącego.

4. W dniu 22 lipca 2021r. (czwartek) komisja rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych (w dniu 16 sierpnia postępowanie uzupełniające).

5. W terminie od 23 lipca 2021r. (piątek) do 30 lipca 2021r.(piątek) do godziny 15.00, kandydaci umieszczeni na liście kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia, potwierdzają wolę podjęcia nauki w I LO poprzez przedłożenie oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawoweji oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły oraz trzech aktualnych fotografii podpisanych na odwrocie.

6. Dnia 2 sierpnia 2021r. (poniedziałek) do godziny 14.00 komisja rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości listy uczniów przyjętych do klasy pierwszej oraz listy uczniów nieprzyjętych  na rok szkolny 2020/2021 do I LO w Gryfinie.

9. Dnia 2 sierpnia 2021r. – poinformowanie przez dyrektora I LO im. A. Omieczyńskiego w Gryfinie kuratora oświaty o liczbie wolnych miejsc w szkole.

 

IV.  Procedury odwoławcze

1. W terminie do 5 sierpnia 2021r. (czwartek) rodzic/opiekun prawny kandydata może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z pisemnym wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do I LO w Gryfinie.

2. Komisja rekrutacyjna przygotowuje uzasadnienie odmowy przyjęcia w terminie do 3 dni od dnia wystąpienia   wniosku o sporządzenie uzasadnienia: uzasadnienie wydaje się w sekretariacie szkoły.

3. Do 3 dni od dnia otrzymania pisemnego uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata rodzic/opiekun prawny może złożyć do dyrektora I LO w Gryfinie odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.

4. Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej do 3 dni od dnia złożenia odwołania do dyrektora szkoły.

V . Dodatkowe informacje

1. W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty wniosek o przyjęcie do szkoły, w tym wymagane załączniki zgodnie z przepisem § 11a rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 ( Dz. U. poz. 493 z późn. zm.) mogą być procedowane za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

2. Przepisy § 11b ww. rozporządzenia w sprawie szczególnych rozwiązań w okresieczasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19  \umożliwiają w okresie ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty zapoznanie się rodziców i uczniów z wynikami postępowania rekrutacyjnego w formie list kandydatów (zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych oraz przyjętych i nieprzyjętych) podanymi do publicznej wiadomości także na stronach internetowych tych jednostek.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gryfino, dnia 26 maja 2020 r.          

 

REGULAMIN REKRUTACJI

do I Liceum Ogólnokształcącego im. Aleksandra Omieczyńskiego
w Gryfinie na rok szkolny 2020/2021 dla absolwentów szkół podstawowych

Na podstawie § 11b ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w  sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. poz.493 z późn. zm.) ogłasza się

TERMINY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO, A TAKŻE TERMINY SKŁADANIA DOKUMENTÓW DO KLAS PIERWSZYCHI SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH I KLAS WSTĘPNYCH SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH, PONADPODSTAWOWYCH, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 3 USTAWY PRAWO OŚWIATOWE, Z WYJĄTKIEM SZKÓŁ POLICEALNYCH, BRANŻOWYCH SZKÓŁ II STOPNIA ORAZ LICEÓW OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH DLA DOROSŁYCH NA ROK SZKOLNY 2020/2021

I. Kandydaci mogą się ubiegać o przyjęcie do klas pierwszych o profilach:

- profil  filologiczno-prawny, (klasa I A)

(przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: język polski, historia, język angielski/niemiecki) 

- profil politechniczny, (klasa I B )

(przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: matematyka, fizyka, język angielski/niemiecki)

- profil bezpieczeństwo publiczne, (klasa I C)

(przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: historia, informatyka, język angielski/niemiecki)

- profil medyczno-ekologiczny, (klasa I D)

(przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: biologia, chemia, język angielski)

 

Określa się próg punktowy zakwalifikowania/ przyjęcia kandydatów do klas pierwszych na 80 pkt. Pierwszeństwo przyjęcia do szkoły mają osoby, które uzyskały najwyższą ilość punktów. Liczba przyjętych w poszczególnych klasach wynosi maksymalnie 28 osób. Ze względu na organizację pracy szkoły możliwe będzie łączenie profili w klasach.

II. Szczegółowe zasady rekrutacji:

1. O przyjęciu kandydata do klasy pierwszej decydują przeliczane na punkty wyniki egzaminu ósmoklasisty przeprowadzonego w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej – 0,35 pkt (język polski i matematyka) oraz 0,3 pkt (język obcy nowożytny) za każdy punkt procentowy uzyskany na egzaminie ósmoklasisty z zakresu:

 • języka polskiego – max 35 punktów
 • matematyki – max 35 punktów
 • języka obcego nowożytnego – max 30 punktów

2. Zajęcia edukacyjne, z których oceny uzyskane na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej będą brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do I Liceum Ogólnokształcącego w Gryfinie na rok szkolny 2020/2021.

Profil

Oceny brane pod uwagę

 Klasa filologiczno - prawna

 język polski, matematyka, historia, język obcy (ocena z języka obcego wiodącego)

 Klasa politechniczna

 język polski, matematyka, fizyka, język obcy (ocena z języka obcego wiodącego)

 Klasa medyczno - ekologiczna

 język polski, matematyka, biologia, chemia,  

 Klasa bezpieczeństwo publiczne

 język polski, matematyka, historia, język obcy (ocena z języka obcego wiodącego)

Zgodnie z zasadą:

ocena celująca – 18 pkt
ocena bardzo dobra – 17 pkt
ocena dobra – 14 pkt
ocena dostateczna – 8 pkt
ocena dopuszczająca - 2 pkt

3. Za świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem przyznaje się 7 pkt.

4. Punkty za szczególne osiągnięcia w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych wymienionych na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej (max 18 pkt), w tym:

1) Uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponad wojewódzkim organizowanych przez kuratorów oświaty:

a) tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 pkt,
b) tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 7 pkt,
c) tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 pkt;

2)  Uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu międzynarodowym lub ogólnopolskim albo turniejem o zasięgu  ogólnopolskim, przeprowadzanymi zgodnie z przepisami oświatowymi wydanymi na podstawie art. 32a ust. 4 i art. 22 ust. 2 pkt 8 ustawy o systemie oświaty:

a) tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem  nauczania  szkoły artystycznej – przyznaje się 10 pkt,
b) tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 4 pkt,
c) tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 3 pkt;

3) Uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim   organizowanym przez kuratora oświaty:

a) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 pkt,
b) dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - przyznaje się 7 pkt,
c) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 pkt,

d) tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 7 pkt,
e) tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 pkt,
f) tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 3 pkt;

4) Uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem albo turniejem, o zasięgu ponad wojewódzkim lub wojewódzkim, przeprowadzanymi zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 32a ust. 4 i art. 22 ust. 2 pkt 8 ustawy o systemie oświaty:

a) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 10 pkt,
b) dwóch lub więcej tytułów laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 7 pkt,
c) dwóch lub więcej tytułów finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 5 pkt,
d) tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 7 pkt,
e) tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 3 pkt,
f) tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem;

5) Uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione w pkt 1–4, artystycznych lub sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu:

a) międzynarodowym – przyznaje się 4 pkt,
b) krajowym – przyznaje się 3 pkt,
c) wojewódzkim – przyznaje się 2 pkt,
d) powiatowym – przyznaje się 1 pkt.

UWAGA!: W przypadku gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie w  zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych, na tym samym szczeblu oraz z tego samego zakresu,  wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej  przyznaje się jednorazowo punkty za najwyższe osiągnięcia tego ucznia w tych zawodach, z tym że maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia  wynosi 18  punktów.

5. Za osiągnięcia w zakresie wymienionej na świadectwie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu – przyznaje się 3  pkt.

6. Laureat lub finalista ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej oraz laureat konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponad wojewódzkim, przeprowadzonych zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust. 2 pkt. 8 ustawy o systemie oświaty, przyjmowani są w pierwszej kolejności.

7. W przypadku równorzędnych wyników punktowych uzyskanych w procesie rekrutacyjnym opisanym powyżej, pierwszeństwo przyjęcia będzie wynikało z:

 • wielodzietności  rodziny kandydata,
 • niepełnosprawności  kandydata,
 • niepełnosprawności jednego z rodziców kandydata,
 • niepełnosprawności obojga z rodziców kandydata
 • niepełnosprawności rodzeństwa kandydata,
 • samotnego wychowywania kandydata w rodzinie,
 • objęcie kandydata pieczą zastępczą.

8.  W postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych liceum komisja nie będzie rozpatrywała wniosków wraz z dokumentami kandydatów, którzy na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej uzyskali nieodpowiednią lub naganną ocenę zachowania.

Wymienione powyżej kryteria mają jednakową wartość. Pierwszeństwo przyjęcia w przypadku równorzędnych wyników punktowych uzyskanych w postępowaniu rekrutacyjnym, będzie także wynikało z problemów zdrowotnych kandydata, ograniczających możliwość wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzonych opinią poradni psychologiczno–pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej.

 • Postępowanie rekrutacyjne jest prowadzone na wniosek rodzica/opiekuna prawnego kandydata lub na wniosek kandydata pełnoletniego.
 • Wniosek o przyjęcie do klasy I składa się do dyrektora I LO w Gryfinie, zgodnie z wzorem udostępnianym na stronie internetowej szkoły lub w sekretariacie szkoły, zawierającym wykaz niezbędnych do złożenia dokumentów.

III.  Terminy i wymagane dokumenty:

1.  W dniach od 15 czerwca 2020r. (poniedziałek) do 10 lipca 2020r. (piątek) do godziny 15.00 kandydaci do klas I-wszych składają wnioski o przyjęcie. 

2. W dniach od 26 czerwca 2020r. (piątek) do 10 lipca 2020r. (piątek) do godziny 15.00 kandydaci uzupełniają wnioski o przyjęcie  do klasy I-wszej, załączając świadectwo ukończenia szkoły podstawowej.

3.  Kandydaci składając wniosek mogą dołączyć:

 • Oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata;
 • Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności – orzeczenie może dotyczyć kandydata, jego rodziców lub rodzeństwa
 • Prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację, lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowaniu oraz nie wychowywaniu żadnego dziecka z jego rodzicem
 • Dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2013 r. poz.135 ze zm.).

Przyjmujemy poświadczone kopie tych dokumentów (oryginał do wglądu). Oświadczenia o których mowa w punkcie 4) składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej  za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w  nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu  o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

Przewodniczący komisji rekrutacyjnej, może żądać  dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte w w/w oświadczeniach  w terminie wyznaczonym przez przewodniczącego.

4. W dniach od 31 lipca 2020r. (piątek) do 4 sierpnia 2020r. (wtorek) do godziny 15.00,  kandydaci uzupełniają wnioski o przyjęcie do klasy I-wszej. Dostarczają zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty.

5. Do 11 sierpnia 2020r. (wtorek) komisja rekrutacyjna weryfikuje wnioski o przyjęcie do I LO w Gryfinie i dokumenty potwierdzające spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

6. Dnia 12 sierpnia 2020r. (środa), komisja podaje do publicznej wiadomości listę kandydatów zakwalifikowanych i listę kandydatów nie zakwalifikowanych do przyjęcia do oddziałów klas I-wszych  w I  LOim. A. Omieczyńskiego w Gryfinie.

7. W dniach od 13 sierpnia 2020r. (czwartek) do 18 sierpnia 2020 r.(wtorek) do godziny 15.00  kandydaci umieszczeni na liście kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia, potwierdzają wolę podjęcia nauki w I LO poprzez złożenie oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej, oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły oraz trzech aktualnych fotografii podpisanych na odwrocie.

8. Dnia 19 sierpnia 2020r. (środa) do godziny  14.00  komisja rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości listy uczniów przyjętych do klasy pierwszej oraz listy uczniów nieprzyjętych  na rok szkolny 2020/2021 do I LO w Gryfinie.

9. Dnia 19 sierpnia 2020r. – poinformowanie przez dyrektora I LO im. A. Omieczyńskiego w Gryfinie kuratora oświaty o liczbie wolnych miejsc w szkole.

 

IV.  Procedury odwoławcze

1. W terminie do 22 sierpnia 2020r. (sobota) rodzic/opiekun prawny kandydata może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z pisemnym wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do I LO w Gryfinie.

2. Komisja rekrutacyjna przygotowuje uzasadnienie odmowy przyjęcia w terminie do 3 dni od dnia wystąpienia   wniosku o sporządzenie uzasadnienia: uzasadnienie wydaje się w sekretariacie szkoły.

3. Do 3 dni od dnia otrzymania pisemnego uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata rodzic/opiekun prawny może złożyć do dyrektora I LO w Gryfinie odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.

4. Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej do 3 dni od dnia złożenia odwołania do dyrektora szkoły.

V. Dodatkowe informacje

1. W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty wniosek o przyjęcie do szkoły, w tym wymagane załączniki zgodnie z przepisem § 11a rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 ( Dz. U. poz. 493 z późn. zm.) mogą być procedowane za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

2. Przepisy § 11b ww. rozporządzenia w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie   czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19  umożliwiają w okresie ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty zapoznanie się rodziców i uczniów z wynikami postępowania rekrutacyjnego w formie list kandydatów  (zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych oraz przyjętych i nieprzyjętych) podanymi do publicznej wiadomości także na stronach internetowych tych jednostek.            

 

 

 

 

 

Gryfino, dnia 10 marca 2020 r.          

 

REGULAMIN REKRUTACJI

 

do I Liceum Ogólnokształcącego im. Aleksandra Omieczyńskiego
w Gryfinie na rok szkolny 2020/2021 dla absolwentów szkół podstawowych

Zgodnie z art.154 ust.1 pkt. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. Przepisy wprowadzające – Prawo oświatowe (Dz. u. z 2017 r. poz. 60 ze zm. Poz.949, 2203), § 10 Rozporządzenia Ministra Edukacji z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzenia postępowaniarekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół i placówekzarządzeniem Nr 2/2020 Zachodniopomorskiego Kuratorium Oświaty z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów, do klas I publicznych szkół ponadpodstawowych (w tym klas wstępnych przygotowujących uczniów do kontynuowania nauki w oddziałach dwujęzycznych, w liceach i technikach, o których mowa w art.25 ust.3 ustawy Prawo oświatowe), do publicznych szkół podstawowych dla dorosłych, na semestr pierwszy klas I publicznych branżowych szkół II stopnia i publicznych szkół policealnych, na rok szkolny 2020/2021 w województwie zachodniopomorskim.

I. Kandydaci mogą się ubiegać o przyjęcie do klas pierwszych o profilach:

 • Profil  filologiczno-prawny, (klasa I A)

(przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: język polski, historia, język angielski/niemiecki)

 • Profil politechniczny, (klasa I B )

(przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: matematyka, fizyka, język angielski/niemiecki)

 • Profil bezpieczeństwo publiczne, (klasa I C)

(przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: historia, informatyka, język angielski/niemiecki)

 • Profil medyczno-ekologiczny, (klasa I D)

(przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: biologia, chemia, język angielski)

Określa się próg punktowy do zakwalifikowania/ przyjęcia kandydatów do klas pierwszych na 80 pkt.

Pierwszeństwo przyjęcia do szkoły mają osoby, które uzyskały najwyższą ilość punktów.
Liczba przyjętych w poszczególnych klasach wynosi maksymalnie 28 osoby.
Ze względu na organizację pracy szkoły możliwe będzie łączenie profili w klasach.

II. Szczegółowe zasady rekrutacji:

1. O przyjęciu kandydata do klasy pierwszej decydują przeliczane na punkty wyniki egzaminu ósmoklasisty przeprowadzonego w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej – 0,35 pkt (język polski i matematyka) oraz 0,3 pkt (język obcy nowożytny) za każdy punkt procentowy uzyskany na egzaminie ósmoklasisty z zakresu:

 • języka polskiego – max 35 punktów
 • matematyki – max 35 punktów
 • języka obcego nowożytnego – max 30 punktów

2. Zajęcia edukacyjne, z których oceny uzyskane na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej będą brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do I Liceum Ogólnokształcącego w Gryfinie na rok szkolny 2020/2021.

Profil

Oceny brane pod uwagę

 Klasa filologiczno - prawna

 język polski, matematyka, historia, język obcy (ocena z języka obcego wiodącego)

 Klasa politechniczna

 język  polski, matematyka, fizyka, język obcy (ocena z języka obcego wiodącego)

 Klasa medyczno - ekologiczna

 język  polski, matematyka, biologia, chemia,  

 Klasa bezpieczeństwo publiczne

 język polski, matematyka, historia, język obcy (ocena z języka obcego wiodącego)

Zgodnie z zasadą:

ocena celująca – 18 pkt
ocena bardzo dobra – 17 pkt
ocena dobra – 14 pkt
ocena dostateczna – 8 pkt
ocena dopuszczająca - 2 pkt

3. Za świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem przyznaje się 7 pkt.

4. Punkty za szczególne osiągnięcia w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych wymienionych na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej (max 18 pkt), w tym:

1) Uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponad wojewódzkim organizowanych przez kuratorów oświaty:

a) tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 pkt,
b) tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 7 pkt,
c) tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 pkt;

2)  Uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu międzynarodowym lub ogólnopolskim albo turniejem o zasięgu  ogólnopolskim, przeprowadzanymi zgodnie z przepisami oświatowymi wydanymi na podstawie art. 32a ust. 4 i art. 22 ust. 2 pkt 8 ustawy o systemie oświaty:

a) tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem  nauczania  szkoły artystycznej – przyznaje się 10 pkt,
b) tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 4 pkt,
c) tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 3 pkt;

3) Uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim   organizowanym przez kuratora oświaty:

a) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 pkt,
b) dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - przyznaje się 7 pkt,
c) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 pkt,

d) tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 7 pkt,
e) tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 pkt,
f) tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 3 pkt;

4) Uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem albo turniejem, o zasięgu ponad wojewódzkim lub wojewódzkim, przeprowadzanymi zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 32a ust. 4 i art. 22 ust. 2 pkt 8 ustawy o systemie oświaty:

a) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 10 pkt,
b) dwóch lub więcej tytułów laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 7 pkt,
c) dwóch lub więcej tytułów finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 5 pkt,
d) tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 7 pkt,
e) tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 3 pkt,
f) tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem;

5) Uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione w pkt 1–4, artystycznych lub sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu:

a) międzynarodowym – przyznaje się 4 pkt,
b)  krajowym – przyznaje się 3 pkt,
c) wojewódzkim – przyznaje się 2 pkt,
d) powiatowym – przyznaje się 1 pkt.

UWAGA!: W przypadku gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych, na tym samym szczeblu oraz z tego samego zakresu, wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej przyznaje się jednorazowo punkty za najwyższe osiągnięcia tego ucznia w tych zawodach, z tym że maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia  wynosi 18 punktów.

5. Za osiągnięcia w zakresie wymienionej na świadectwie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu – przyznaje się 3  pkt.

6. Laureat lub finalista ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej oraz laureat konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponad wojewódzkim, przeprowadzonych zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust. 2 pkt. 8 ustawy o systemie oświaty, przyjmowani są w pierwszej kolejności.

7. W przypadku równorzędnych wyników punktowych uzyskanych w procesie rekrutacyjnym opisanym powyżej, pierwszeństwo przyjęcia będzie wynikało z:

 • wielodzietności  rodziny kandydata,
 • niepełnosprawności  kandydata,
 • niepełnosprawności jednego z rodziców kandydata,
 • niepełnosprawności obojga z rodziców kandydata
 • niepełnosprawności rodzeństwa kandydata,
 • samotnego wychowywania kandydata w rodzinie,
 • objęcie kandydata pieczą zastępczą.

8. W postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych liceum komisja nie będzie rozpatrywała wniosków wraz z dokumentami kandydatów, którzy na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej uzyskali nieodpowiednią lub naganną ocenę zachowania.

Wymienione powyżej kryteria mają jednakową wartość. Pierwszeństwo przyjęcia w przypadku równorzędnych wyników punktowych uzyskanych w postępowaniu rekrutacyjnym, będzie także wynikało z problemów zdrowotnych kandydata, ograniczających możliwość wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzonych opinią poradni psychologiczno – pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej.

 • Postępowanie rekrutacyjne jest prowadzone na wniosek rodzica/opiekuna prawnego kandydata lub na wniosek kandydata pełnoletniego.
 • Wniosek o przyjęcie do klasy I składa się do dyrektora I LO w Gryfinie, zgodnie z wzorem udostępnianym na stronie internetowej szkoły lub w sekretariacie szkoły, zawierającym wykaz niezbędnych do złożenia dokumentów.


III. Terminy i wymagane dokumenty:

1. W dniach od 11 maja 2020r. (poniedziałek) do 23 czerwca 2020r. (wtorek) do godziny 15.00 kandydaci do klas I-wszych składają wnioski o przyjęcie. 

2. W dniach od 19 czerwca 2020r. (piątek) do 22 czerwca 2020r. (poniedziałek) kandydaci mają możliwość dokonania zmiany wybranych szkół.

3. Kandydaci składając wniosek mogą dołączyć:

 • Oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata;
 • Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności – orzeczenie może dotyczyć kandydata, jego rodziców lub rodzeństwa
 • Prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację, lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowaniu oraz nie wychowywaniu żadnego dziecka z jego rodzicem
 • Dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2013 r. poz.135 ze zm.).

Przyjmujemy poświadczone kopie tych dokumentów (oryginał do wglądu). Oświadczenia o których mowa w punkcie 4) składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej  za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w  nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu  o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

Przewodniczący komisji rekrutacyjnej, może żądać  dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte w w/w oświadczeniach  w terminie wyznaczonym przez przewodniczącego.

4. W dniach od 26 czerwca 2020r. (piątek) do 30 czerwca 2020r. (wtorek) do godziny 15.00,  kandydaci uzupełniają wnioski o przyjęcie do klasy I-wszej. Dostarczają kopie świadectwa ukończenia szkoły podstawowej, kopie zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty poświadczone za zgodność z oryginałem  przez dyrektora szkoły podstawowej bądź osobę wyznaczoną przez niego.

5. Do 24 czerwca 2020r. (środa) komisja rekrutacyjna weryfikuje wnioski o przyjęcie do I LO w Gryfinie i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków poświadczonych w oświadczeniach, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności związanych z ustaleniem tych okoliczności.

6. Dnia 13 lipca 2020r. (poniedziałek), komisja ogłasza listę kandydatów zakwalifikowanych i listę kandydatów nie zakwalifikowanych do przyjęcia do oddziałów klas I-wszych  w I LO im. A. Omieczyńskiego w Gryfinie.

7. W dniach od 13 lipca 2020r. (poniedziałek) do 20 lipca 2020 r.(poniedziałek) do godziny 15.00  kandydaci umieszczeni na liście kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia, potwierdzają wolę podjęcia nauki w I LO poprzez złożenie oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej, oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty, oraz trzech aktualnych fotografii podpisanych na odwrocie.

8. Dnia 21 lipca 2020r. (wtorek) do godziny  14.00  komisja rekrutacyjna ogłasza listy uczniów przyjętych do klasy pierwszej oraz listy uczniów nieprzyjętych  na rok szkolny 2020/2021 do I LO w Gryfinie.

9. Dnia 21 lipca 2020r. – poinformowanie przez dyrektora I LO im. A. Omieczyńskiego w Gryfinie kuratora oświaty o liczbie wolnych miejsc w szkole.

IV.  Procedury odwoławcze

1) W terminie do 28 lipca 2020r. ( wtorek ) rodzic kandydata może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z pisemnym wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do I LO w Gryfinie.

2) Komisja rekrutacyjna przygotowuje uzasadnienie odmowy przyjęcia w terminie do 5 dni od dnia wystąpienia   wniosku o sporządzenie uzasadnienia: uzasadnienie wydaje się w sekretariacie szkoły.

3) Do 7 dni od dnia otrzymania pisemnego uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata rodzic może złożyć do dyrektora I LO w Gryfinie odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.

4) Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej do 7 dni od dnia złożenia odwołania do dyrektora szkoły.

V.  Rekrutacja uzupełniająca

1. W dniach od 22 lipca 2020r. (środa) do 27 lipca 2020r. (poniedziałek) do godziny 15.00 kandydaci składają wnioski.

2. Do 29 lipca 2020r. (środa) komisja rekrutacyjna weryfikuje wnioski o przyjęcie do I LO w Gryfinie i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków poświadczonych w oświadczeniach, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności związanych z ustaleniem tych okoliczności.

3. Do 16 sierpnia 2020r. komisja rekrutacyjna weryfikuje wnioski o przyjęcie do I LO w Gryfinie i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym ustalonych przez wójta ( burmistrza lub prezydenta) okoliczności wskazanych w oświadczeniach.

3. Dnia 17 sierpnia 2020r. (poniedziałek) komisja rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości listę kandydatów zakwalifikowanych i listę kandydatów nie zakwalifikowanych.

4. W dniach od 17 sierpnia 2020r. (poniedziałek) do 21 sierpnia 2020r. (piątek) do godziny 15.00  kandydaci potwierdzają wolę podjęcia nauki poprzez złożenieoryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej, oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty, oraz trzech aktualnych fotografii podpisanych na odwrocie.

5. Dnia 24 sierpnia 2020r. (poniedziałek) do godziny 14.00,  komisja rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do I LO.

6. Dnia 24 sierpnia 2020r. – poinformowanie przez dyrektora I LO im. A. Omieczyńskiego w Gryfinie  kuratora oświaty o liczbie wolnych miejsc w szkole.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tutaj znajdują się: 

1. Oferta kierunków nauczania

 2. Regulamin rekrutacji dla absolwentów gimnazjum

 3. Regulamin rekrutacji dla absolwentów szkoły podstawowej

 

Nasza oferta nauki w I Liceum Ogólnokształcącym na rok szkolny 2019/2020

 

Propozycja profili klas dla absolwentów gimnazjum na rok szkolny 2019/2020

 
1. Profil  filologiczno-prawny, (klasa I A G)
 
(przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: język polski, język angielski/niemiecki, historia)
 
2. Profil  politechniczno-informatyczny, Profil  medyczny, (klasa I B G)
 
(przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym profil politechniczno-informatyczny: matematyka, informatyka, język angielski)
(przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym profil medyczny: biologia, chemia, język angielski)
 
3. Profil  bezpieczeństwo publiczne, (klasa I C G)
 
(przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: historia, język angielski/niemiecki, edukacja policyjna, wojskowa)
 
4. Profil ogólny, (klasa I D G) 
 
(przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: język polski, język angielski/niemiecki, geografia) 
 
 

Propozycja profili klas dla absolwentów szkoły podstawowej na rok szkolny 2019/2020

 
1. Profil  filologiczno-prawny, (klasa I A P)
 
(przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: język polski, język angielski/niemiecki, historia)
 
2. Profil politechniczno-informatyczny, Profil ogólny, (klasa I B P)
 
(przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym profil politechniczno-informatyczny: matematyka, informatyka, język angielski)
(przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym profil ogólny: język polski, język angielski/niemiecki, geografia)
 
3. Profil medyczny, (klasa I C P)
 
(przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: biologia, chemia, język angielski)
 
4. Profil bezpieczeństwo publiczne, (klasa I D P)
 
(przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: historia, język angielski/niemiecki, edukacja policyjna, wojskowa)
 
 
 
 
 
 
 

                                                                               Gryfino, dnia 28 lutego 2019 r.

Regulamin rekrutacji
 dla absolwentów gimnazjum
do I Liceum Ogólnokształcącego im. Aleksandra Omieczyńskiego w Gryfinie na rok szkolny 2019/2020

Zgodnie z art. 154 ust. 1 pkt 2  ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 ze zm. poz. 949,2203) oraz art. 149, 155 i 165 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające  ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60 ze zm. poz.949, 2203), §10 Rozporządzenia Ministra Edukacji  z dnia 14 marca 2017  w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na lata szkolne 2017/2018–2019/2020 do trzyletniego liceum ogólnokształcącego, czteroletniego technikum i branżowej szkoły I stopnia, dla kandydatów będących absolwentami dotychczasowego gimnazjum, Zarządzenia Nr 8/2019  Zachodniopomorskiego Kuratorium Oświaty z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, na rok szkolny 2019/2020 do klas I publicznych szkół ponadpodstawowych w tym z oddziałami klas I dotychczasowych szkół ponadgimnazjalnych: trzyletniego liceum ogólnokształcącego i czteroletniego technikum, do publicznych szkół dla dorosłych i na semestr I klas I publicznych szkół policealnych, na rok szkolny 2019/2020 w województwie zachodniopomorskim.

I. Kandydaci mogą się ubiegać o przyjęcie do klas pierwszych o profilach:

 1. Profil  filologiczno-prawny, (klasa I AG )

  (przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: język polski, język angielski/niemiecki, historia)
   
 2. Profil politechniczno-informatyczny, Profil medyczny (klasa I BG )

  (przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym profil politechniczno-informatyczny: matematyka, informatyka, język angielski)
  (przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym profil medyczny: biologia, chemia, język angielski)
   
 3. Profil bezpieczeństwo publiczne, (klasa I CG )

  (przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: historia, język angielski/niemiecki, edukacja policyjna, wojskowa)
 1. Profil ogólny, (klasa I DG )

  (przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: język polski, język angielski/niemiecki, geografia)

Określa się próg punktowy do zakwalifikowania/ przyjęcia kandydatów do klas pierwszych na 80 pkt.

Pierwszeństwo przyjęcia do szkoły mają osoby, które uzyskały najwyższą ilość punktów.
Liczba przyjętych w poszczególnych klasach wynosi maksymalnie 24 osoby.

Ze względu na organizację pracy szkoły możliwe będzie łączenie profili w klasach.

II. Szczegółowe zasady rekrutacji:

1. O przyjęciu kandydata do klasy pierwszej decydują przeliczane na punkty wyniki egzaminu gimnazjalnego przeprowadzonego w ostatnim roku nauki w gimnazjum – 0,2 pkt za każdy punkt procentowy uzyskany na egzaminie gimnazjalnym w zakresie:

 • języka polskiego - max 20 pkt
 • historii i wiedzy o społeczeństwie – max 20 pkt
 • matematyki – max 20 pkt
 • przedmiotów przyrodniczych (biologia, geografia, fizyka, chemia) – max 20 pkt
 • języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowych – max 20 pkt

2. Oceny z 4 obowiązkowych zajęć edukacyjnych uzyskanych na świadectwie ukończenia gimnazjum. Język polski, matematyka, oraz dwóch wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych w zależności od profilu (max 72 punkty):

Profil

Oceny brane pod uwagę

 Klasa filologiczno - prawna

 język polski , matematyka, historia, język obcy (ocena wyższa na świadectwie)

 Klasa politechniczno – informatyczna

 język polski, matematyka, informatyka, język angielski

 Klasa medyczna

 język polski, matematyka, biologia, chemia, język angielski

 Klasa bezpieczeństwo publiczne

 język polski , matematyka, historia, język obcy (ocena wyższa na świadectwie)

 Klasa ogólna

 język polski , matematyka, język obcy (ocena wyższa na świadectwie), geografia

 

Zgodnie z zasadą:
ocena celująca – 18 pkt
ocena bardzo dobra – 17 pkt
ocena dobra – 14 pkt
ocena dostateczna – 8 pkt
ocena dopuszczająca – 2 pkt

3. Za świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem przyznaje się 7 pkt.

4. Punkty za szczególne osiągnięcia w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych wymienionych na świadectwie ukończenia gimnazjum (max 18 pkt), w tym:

1) Uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim organizowanych przez kuratorów oświaty:
a) tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 pkt,
b) tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 7 pkt,
c) tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 pkt;

2)  Uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu międzynarodowym lub ogólnopolskim albo turniejem o zasięgu ogólnopolskim, przeprowadzanymi zgodnie z przepisami oświatowymi wydanymi na podstawie art. 32a ust. 4 i art. 22 ust. 2 pkt 8 ustawy o systemie oświaty:

a) tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem  nauczania  szkoły artystycznej – przyznaje się 10 pkt,
b) tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 4 pkt,
c) tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 3 pkt;

3) Uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim   organizowanym przez kuratora oświaty:
a) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 pkt,
b) dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - przyznaje się 7 pkt,
c) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 pkt,
d) tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 7 pkt,

e) tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 pkt,
f) tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 3 pkt;

4) Uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem albo turniejem, o zasięgu ponadwojewódzkim lub wojewódzkim, przeprowadzanymi zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 32a ust. 4 i art. 22 ust. 2 pkt 8 ustawy o systemie oświaty:

a) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 10 pkt,
b) dwóch lub więcej tytułów laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 7 pkt,
c) dwóch lub więcej tytułów finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 5 pkt,
d) tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 7 pkt,
e) tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych   ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 3 pkt,
f) tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem;

5)  Uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione w pkt 1–4, artystycznych lub sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu:

a) międzynarodowym – przyznaje się 4 pkt,
b) krajowym – przyznaje się 3 pkt,
c) wojewódzkim – przyznaje się 2 pkt, powiatowym – przyznaje się 1 pkt;

UWAGA!: W przypadku gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych, na tym samym szczeblu oraz z tego samego zakresu, wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum przyznaje się jednorazowo punkty za najwyższe osiągnięcia tego ucznia w tych zawodach, z tym że maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi  18  punktów.

5. Za osiągnięcia w zakresie wymienionej na świadectwie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu – przyznaje się 3  pkt.

6. Laureat lub finalista ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej oraz laureat konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim, przeprowadzonych zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust. 2 pkt. 8 ustawy o systemie oświaty, przyjmowani  są w pierwszej kolejności.

7. W przypadku równorzędnych wyników punktowych uzyskanych w procesie rekrutacyjnym opisanym powyżej, pierwszeństwo przyjęcia będzie wynikało z:

 1. wielodzietności rodziny kandydata,
 2. niepełnosprawności kandydata,
 3. niepełnosprawności jednego z rodziców kandydata,
 4. niepełnosprawności obojga z rodziców kandydata
 5. niepełnosprawności rodzeństwa kandydata,
 6. samotnego wychowywania kandydata w rodzinie,
 7. objęcie kandydata pieczą zastępczą.

8. W postępowaniu rekrutacyjnym do klasy pierwszej liceum komisja nie będzie rozpatrywała wniosków wraz z dokumentami kandydatów, którzy na świadectwie ukończenia gimnazjum uzyskali nieodpowiednią lub naganną ocenę zachowania.

Wymienione powyżej kryteria mają jednakową wartość. Pierwszeństwo przyjęcia w przypadku równorzędnych wyników punktowych uzyskanych w postępowaniu rekrutacyjnym, będzie także wynikało z problemów zdrowotnych kandydata, ograniczających możliwość wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzonych opinią poradni psychologiczno – pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej.

 • Postępowanie rekrutacyjne jest prowadzone na wniosek rodzica/opiekuna prawnego kandydata lub na wniosek kandydata pełnoletniego.
 • Wniosek o przyjęcie do klasy I składa się do dyrektora I LO w Gryfinie, zgodnie z wzorem udostępnianym na stronie internetowej szkoły lub w sekretariacie szkoły, zawierającym wykaz niezbędnych do złożenia dokumentów.

III. Terminy i wymagane dokumenty:

1. Kandydaci do klas I składają wnioski o przyjęcie od 9 maja 2019 r. (czwartek) do 18 czerwca 2019 r. (wtorek) do godziny 15.00.

2. Od 14 czerwca 2019 r.(piątek) do 18 czerwca 2019 r. (wtorek) do godziny 15.00 kandydaci mają możliwość dokonania zmiany wybranych szkół.

3. Kandydaci składając wniosek mogą dołączyć:

 1. Oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata;
 2. Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności – orzeczenie może dotyczyć kandydata, jego rodziców lub rodzeństwa
 3. Prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację, lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowaniu oraz nie wychowywaniu żadnego dziecka z jego rodzicem
 4. Dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2013 r. poz.135 ze zm.).

Przyjmujemy poświadczone kopie tych dokumentów (oryginał do wglądu). Oświadczenia o których mowa w punkcie 4) składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w  nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu  o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

Przewodniczący komisji rekrutacyjnej, może żądać  dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte w w/w oświadczeniach  w terminie wyznaczonym przez przewodniczącego.

4. W dniach 21 czerwca 2019 r. (piątek), 24 czerwca 2019 r.  (poniedziałek), oraz 25 czerwca 2019 r. (wtorek) do godziny 15.00,  kandydaci uzupełniają wnioski o przyjęcie do klasy I. Dostarczają kopie świadectwa ukończenia gimnazjum, kopie zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego poświadczone za zgodność z oryginałem  przez dyrektora gimnazjum, bądź osobę wyznaczoną przez niego.

5. Dnia 5 lipca (piątek) do godziny 12.00 - komisja ogłasza listę kandydatów zakwalifikowanych i listę kandydatów niezakwalifikowanych do przyjęcia do oddziałów klas I w I LO im. A. Omieczyńskiego.

6. Od 5 lipca 2019 r. (piątek) od godziny 12.00 do 10 lipca 2018 r.(środa) do godziny 15.00  kandydaci umieszczeni na liście kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia, potwierdzają wolę podjęcia nauki w I LO poprzez złożenie oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum, oryginału zaświadczenia o wynikach testu gimnazjalnego, oraz trzech aktualnych fotografii podpisanych na odwrocie.

7. Dnia 12 lipca 2019 r. (piątek) o godzinie 12.00 komisja rekrutacyjna ogłasza listy uczniów przyjętych do klasy pierwszej oraz listy uczniów nieprzyjętych  na rok szkolny 2019/2020 do I LO w Gryfinie.

IV. Procedury odwoławcze

1) W terminie 7 dni od podanie do publicznej wiadomości list kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych  do szkoły rodzic kandydata może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z pisemnym wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do I LO w Gryfinie.

2) Komisja rekrutacyjna przygotowuje uzasadnienie odmowy przyjęcia w ciągu 5 dni od złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia: uzasadnienie wydaje się w sekretariacie szkoły.

3) W ciągu 7 od dnia otrzymania pisemnego uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata rodzic może złożyć do dyrektora I LO w Gryfinie odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.

V. Rekrutacja uzupełniająca

1. W dniach  od 12 lipca 2019 r. (piątek) od godziny 12.00 do 16 lipca 2019 r. (wtorek) do godziny 15.00 kandydaci składają wnioski.

2. Od 12 lipca 2019 r. (piątek) do 2 sierpnia 2018 r. (piątek) komisja rekrutacyjna weryfikuje wnioski o przyjęcie do I LO w Gryfinie i dokumenty potwierdzające spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

3. Dnia 7 sierpnia 2019r. (środa) do godziny 12.00 komisja rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości listę kandydatów zakwalifikowanych i listę kandydatów niezakwalifikowanych.

4. Do 9 sierpnia 2019r. (piątek) do godziny 12.00 kandydaci potwierdzają wolę podjęcia nauki poprzez złożenie oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum, oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego, oraz trzech aktualnych fotografii podpisanych na odwrocie.

5. 12 sierpnia 2019 r. (poniedziałek) do godziny 12.00,  komisja rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do I LO.

 

                                                                                 Gryfino, dnia 28 lutego 2019r.

Regulamin rekrutacji
 dla absolwentów szkół podstawowych
do I Liceum Ogólnokształcącego im. Aleksandra Omieczyńskiego w Gryfinie na rok szkolny 2019/2020

Zgodnie z art. 154 ust. 1 pkt 2  ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 ze zm. poz. 949,2203) oraz art. 149, 155 i 165 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające  ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60 ze zm. poz.949,2203), §10 Rozporządzenia Ministra Edukacji  z dnia 16 marca 2017 w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół i placówek, Zarządzenia Nr 8/2019  Zachodniopomorskiego Kuratorium Oświaty z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego w tym terminów składania dokumentów, na rok szkolny 2019/2020 do klas I publicznych szkół ponadpodstawowych (w tym z oddziałami klas I dotychczasowych szkół ponadgimnazjalnych: trzyletniego liceum ogólnokształcącego i czteroletniego technikum), do publicznych szkół dla dorosłych i na semestr I klas I publicznych szkół  policealnych, na rok szkolny 2019/2020 w województwie zachodniopomorskim.

I. Kandydaci mogą się ubiegać o przyjęcie do klas pierwszych o profilach:

 1. profil  filologiczno-prawny, (klasa I AP)

  (przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: język polski, język angielski/niemiecki, historia)
   
 2. profil politechniczno-informatyczny, profil ogólny (klasa I BP )

  (przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym profil politechniczno-informatyczny: matematyka, informatyka, język angielski)
  (przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym profil ogólny: język polski, język angielski/niemiecki, geografia)
   
 3. profil medyczny, (klasa I CP)

  (przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: biologia, chemia, język angielski)
 1. profil bezpieczeństwo publiczne, (klasa I DP )

  (przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: historia, język angielski/niemiecki, edukacja policyjna, wojskowa)

 

Określa się próg punktowy do zakwalifikowania/ przyjęcia kandydatów do klas pierwszych na 80 pkt.

Pierwszeństwo przyjęcia do szkoły mają osoby, które uzyskały najwyższą ilość punktów.
Liczba przyjętych w poszczególnych klasach wynosi maksymalnie 24 osoby.
Ze względu na organizację pracy szkoły możliwe będzie łączenie profili w klasach.

II. Szczegółowe zasady rekrutacji:

1. O przyjęciu kandydata do klasy pierwszej decydują przeliczane na punkty wyniki egzaminu ósmoklasisty przeprowadzonego w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej – 0,35 pkt (język polski i matematyka) oraz 0,3 pkt (język obcy nowożytny) za każdy punkt procentowy uzyskany na egzaminie ósmoklasisty z zakresu:

 • języka polskiego – max 35 punktów
 • matematyki – max 35 punktów
 • języka obcego nowożytnego – max 30 punktów

2. Oceny z czterech obowiązkowych zajęć edukacyjnych uzyskanych na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej. Język polski, matematyka, oraz dwóch wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych w zależności od profilu.(max 72 punkty):

Profil

Oceny brane pod uwagę

 Klasa filologiczno - prawna

 język polski , matematyka, historia, język obcy (ocena wyższa na świadectwie)

 Klasa politechniczno – informatyczna

 język polski, matematyka, informatyka, język angielski

 Klasa medyczna

 język polski, matematyka, biologia, chemia, język angielski (ocena wyższa na świadectwie)

 Klasa bezpieczeństwo publiczne

 język polski , matematyka, historia, język obcy (ocena wyższa na świadectwie)

Klasa ogólna

język polski , matematyka, język obcy (ocena wyższa na świadectwie), geografia

Zgodnie z zasadą:

ocena celująca – 18 pkt
ocena bardzo dobra – 17 pkt
ocena dobra – 14 pkt
ocena dostateczna – 8 pkt
ocena dopuszczająca - 2 pkt

3. Za świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem przyznaje się 7 pkt.

4. Punkty za szczególne osiągnięcia w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych wymienionych na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej (max 18 pkt), w tym:

1) Uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim organizowanych przez kuratorów oświaty:

a) tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 pkt,
b) tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 7 pkt,
c) tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 pkt;

2)  Uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu międzynarodowym lub ogólnopolskim albo turniejem o zasięgu  ogólnopolskim, przeprowadzanymi zgodnie z przepisami oświatowymi wydanymi na podstawie art. 32a ust. 4 i art. 22 ust. 2 pkt 8 ustawy o systemie oświaty:

a) tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem  nauczania  szkoły artystycznej – przyznaje się 10 pkt,
b) tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 4 pkt,
c) tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 3 pkt;

3) Uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim   organizowanym przez kuratora oświaty:

a) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 pkt,
b) dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - przyznaje się 7 pkt,
c) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 pkt,

d) tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 7 pkt,
e) tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 pkt,
f) tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 3 pkt;

4) Uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem albo turniejem, o zasięgu ponadwojewódzkim lub wojewódzkim, przeprowadzanymi zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 32a ust. 4 i art. 22 ust. 2 pkt 8 ustawy o systemie oświaty:

a) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 10 pkt,
b) dwóch lub więcej tytułów laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 7 pkt,
c) dwóch lub więcej tytułów finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 5 pkt,
d) tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 7 pkt,
e) tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 3 pkt,
f) tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem;

5) Uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione w pkt 1–4, artystycznych lub sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu:

a) międzynarodowym – przyznaje się 4 pkt
b)  krajowym – przyznaje się 3 pkt
c) wojewódzkim – przyznaje się 2 pkt,
d) powiatowym – przyznaje się 1 pkt

UWAGA!: W przypadku gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych, na tym samym szczeblu oraz z tego samego zakresu, wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej przyznaje się jednorazowo punkty za najwyższe osiągnięcia tego ucznia w tych zawodach, z tym że maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia  wynosi 18 punktów.

5. Za osiągnięcia w zakresie wymienionej na świadectwie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu – przyznaje się 3  pkt.

6. Laureat lub finalista ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej oraz laureat konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim, przeprowadzonych zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust. 2 pkt. 8 ustawy o systemie oświaty, przyjmowani są w pierwszej kolejności.

7. W przypadku równorzędnych wyników punktowych uzyskanych w procesie rekrutacyjnym opisanym powyżej, pierwszeństwo przyjęcia będzie wynikało z:

 1. wielodzietności rodziny kandydata,
 2. niepełnosprawności kandydata,
 3. niepełnosprawności jednego z rodziców kandydata,
 4. niepełnosprawności obojga z rodziców kandydata
 5. niepełnosprawności rodzeństwa kandydata,
 6. samotnego wychowywania kandydata w rodzinie,
 7. objęcie kandydata pieczą zastępczą.

8. W postępowaniu rekrutacyjnym do klasy pierwszej liceum komisja nie będzie rozpatrywała wniosków wraz z dokumentami kandydatów, którzy na świadectwie ukończenia szkoły podsawowej uzyskali nieodpowiednią lub naganną ocenę zachowania.

Wymienione powyżej kryteria mają jednakową wartość. Pierwszeństwo przyjęcia w przypadku równorzędnych wyników punktowych uzyskanych w postępowaniu rekrutacyjnym, będzie także wynikało z problemów zdrowotnych kandydata, ograniczających możliwość wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzonych opinią poradni psychologiczno – pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej.

 • Postępowanie rekrutacyjne jest prowadzone na wniosek rodzica/opiekuna prawnego kandydata lub na wniosek kandydata pełnoletniego.
 • Wniosek o przyjęcie do klasy I składa się do dyrektora I LO w Gryfinie, zgodnie z wzorem udostępnianym na stronie internetowej szkoły lub w sekretariacie szkoły, zawierającym wykaz niezbędnych do złożenia dokumentów.

III. Terminy i wymagane dokumenty:

1. Kandydaci do klas I składają wnioski o przyjęcie od 9 maja 2019 r. (czwartek) do 18 czerwca 2019 r. (wtorek) do godziny 15.00.

2. Od 14 czerwca 2019 r.(piątek) do 18 czerwca 2019 r. (wtorek) do godziny 15.00 kandydaci mają możliwość dokonania zmiany wybranych szkół.

3. Kandydaci składając wniosek mogą dołączyć:

 1. Oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata;
 2. Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności – orzeczenie może dotyczyć kandydata, jego rodziców lub rodzeństwa
 3. Prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację, lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowaniu oraz nie wychowywaniu żadnego dziecka z jego rodzicem
 4. Dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2013 r. poz.135 ze zm.).

Przyjmujemy poświadczone kopie tych dokumentów (oryginał do wglądu). Oświadczenia o których mowa w punkcie 4) składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej  za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w  nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu  o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

Przewodniczący komisji rekrutacyjnej, może żądać  dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte w w/w oświadczeniach  w terminie wyznaczonym przez przewodniczącego.

4. W dniach 21 czerwca 2019 r. (piątek), 24 czerwca 2019 r.  (poniedziałek), oraz 25 czerwca 2019 r. (wtorek) do godziny 15.00,  kandydaci uzupełniają wnioski o przyjęcie do klasy I. Dostarczają kopie świadectwa ukończenia szkoły podstawowej, kopie zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty poświadczone za zgodność z oryginałem  przez dyrektora szkoły podstawowej bądź osobę wyznaczoną przez niego.

5. Dnia 5 lipca (piątek) do godziny 12.00 – komisja ogłasza listę kandydatów zakwalifikowanych i listę kandydatów niezakwalifikowanych do przyjęcia do oddziałów klas I w I LO im. A. Omieczyńskiego.

6. Od 5 lipca 2019 r. (piątek) do godziny 12.00 do 10 lipca 2018 r.(środa) do godziny 15.00  kandydaci umieszczeni na liście kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia, potwierdzają wolę podjęcia nauki w I LO poprzez złożenie oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej, oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty, oraz trzech aktualnych fotografii podpisanych na odwrocie.

7. Dnia 12 lipca 2019 r. (piątek) o godzinie  12.00 komisja rekrutacyjna ogłasza listy uczniów przyjętych do klasy pierwszej oraz listy uczniów nieprzyjętych  na rok szkolny 2019/2020 do I LO w Gryfinie.

IV.  Procedury odwoławcze

1) W terminie 7 dni od podanie do publicznej wiadomości list kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych  do szkoły rodzic kandydata może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z pisemnym wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do I LO w Gryfinie.

2) Komisja rekrutacyjna przygotowuje uzasadnienie odmowy przyjęcia w ciągu 5 dni od złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia: uzasadnienie wydaje się w sekretariacie szkoły.

3) W ciągu 7 od dnia otrzymania pisemnego uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata rodzic może złożyć do dyrektora I LO w Gryfinie odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.

V.  Rekrutacja uzupełniająca

1. W dniach  od 12 lipca 2019 r. (piątek) od godziny 12.00 do 16 lipca 2019 r. (wtorek) do godziny 15.00 kandydaci składają wnioski.

2. Od 12 lipca 2019 r. (piątek) do 2 sierpnia 2018 r. (piątek) komisja rekrutacyjna weryfikuje wnioski o przyjęcie do I LO w Gryfinie i dokumenty potwierdzające spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

3. Dnia 7 sierpnia 2019r. (środa) do godziny 12.00 komisja rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości listę kandydatów zakwalifikowanych i listę kandydatów niezakwalifikowanych.

4. Do 9 sierpnia 2019r. (piątek) do godziny 12.00 kandydaci potwierdzają wolę podjęcia nauki poprzez złożenie oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej, oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty, oraz trzech aktualnych fotografii podpisanych na odwrocie.

5. 12 sierpnia 2019 r. (poniedziałek) do godziny 12.00,  komisja rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do I LO.

 
 

 

Nasza oferta nauki w I Liceum Ogólnokształcącym na rok szkolny 2019/2020

Odwiedza nas 40 gości oraz 0 użytkowników.

wrzesień 2021
pwścpsn
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Poznaniu Strona Gminy Gryfino   

Strona ZUT Szczecin