jtemplate.ru - free extensions for joomla

Rekrutacja LO

 

 POBIERZ PODANIE .DOC

POBIERZ PODANIE .PDF

 

 

Tutaj znajdują się: 

1. Oferta kierunków nauczania

 2. Regulamin rekrutacji dla absolwentów gimnazjum

 3. Regulamin rekrutacji dla absolwentów szkoły podstawowej

 

Nasza oferta nauki w I Liceum Ogólnokształcącym na rok szkolny 2019/2020

 

Propozycja profili klas dla absolwentów gimnazjum na rok szkolny 2019/2020

 
1. Profil  filologiczno-prawny, (klasa I A G)
 
(przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: język polski, język angielski/niemiecki, historia)
 
2. Profil  politechniczno-informatyczny, Profil  medyczny, (klasa I B G)
 
(przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym profil politechniczno-informatyczny: matematyka, informatyka, język angielski)
(przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym profil medyczny: biologia, chemia, język angielski)
 
3. Profil  bezpieczeństwo publiczne, (klasa I C G)
 
(przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: historia, język angielski/niemiecki, edukacja policyjna, wojskowa)
 
4. Profil ogólny, (klasa I D G) 
 
(przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: język polski, język angielski/niemiecki, geografia) 
 
 

Propozycja profili klas dla absolwentów szkoły podstawowej na rok szkolny 2019/2020

 
1. Profil  filologiczno-prawny, (klasa I A P)
 
(przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: język polski, język angielski/niemiecki, historia)
 
2. Profil politechniczno-informatyczny, Profil ogólny, (klasa I B P)
 
(przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym profil politechniczno-informatyczny: matematyka, informatyka, język angielski)
(przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym profil ogólny: język polski, język angielski/niemiecki, geografia)
 
3. Profil medyczny, (klasa I C P)
 
(przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: biologia, chemia, język angielski)
 
4. Profil bezpieczeństwo publiczne, (klasa I D P)
 
(przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: historia, język angielski/niemiecki, edukacja policyjna, wojskowa)
 
 
 
 
 
 
 

                                                                               Gryfino, dnia 28 lutego 2019 r.

Regulamin rekrutacji
 dla absolwentów gimnazjum
do I Liceum Ogólnokształcącego im. Aleksandra Omieczyńskiego w Gryfinie na rok szkolny 2019/2020

Zgodnie z art. 154 ust. 1 pkt 2  ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 ze zm. poz. 949,2203) oraz art. 149, 155 i 165 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające  ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60 ze zm. poz.949, 2203), §10 Rozporządzenia Ministra Edukacji  z dnia 14 marca 2017  w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na lata szkolne 2017/2018–2019/2020 do trzyletniego liceum ogólnokształcącego, czteroletniego technikum i branżowej szkoły I stopnia, dla kandydatów będących absolwentami dotychczasowego gimnazjum, Zarządzenia Nr 8/2019  Zachodniopomorskiego Kuratorium Oświaty z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, na rok szkolny 2019/2020 do klas I publicznych szkół ponadpodstawowych w tym z oddziałami klas I dotychczasowych szkół ponadgimnazjalnych: trzyletniego liceum ogólnokształcącego i czteroletniego technikum, do publicznych szkół dla dorosłych i na semestr I klas I publicznych szkół policealnych, na rok szkolny 2019/2020 w województwie zachodniopomorskim.

I. Kandydaci mogą się ubiegać o przyjęcie do klas pierwszych o profilach:

 1. Profil  filologiczno-prawny, (klasa I AG )

  (przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: język polski, język angielski/niemiecki, historia)
   
 2. Profil politechniczno-informatyczny, Profil medyczny (klasa I BG )

  (przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym profil politechniczno-informatyczny: matematyka, informatyka, język angielski)
  (przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym profil medyczny: biologia, chemia, język angielski)
   
 3. Profil bezpieczeństwo publiczne, (klasa I CG )

  (przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: historia, język angielski/niemiecki, edukacja policyjna, wojskowa)
 1. Profil ogólny, (klasa I DG )

  (przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: język polski, język angielski/niemiecki, geografia)

Określa się próg punktowy do zakwalifikowania/ przyjęcia kandydatów do klas pierwszych na 80 pkt.

Pierwszeństwo przyjęcia do szkoły mają osoby, które uzyskały najwyższą ilość punktów.
Liczba przyjętych w poszczególnych klasach wynosi maksymalnie 24 osoby.

Ze względu na organizację pracy szkoły możliwe będzie łączenie profili w klasach.

II. Szczegółowe zasady rekrutacji:

1. O przyjęciu kandydata do klasy pierwszej decydują przeliczane na punkty wyniki egzaminu gimnazjalnego przeprowadzonego w ostatnim roku nauki w gimnazjum – 0,2 pkt za każdy punkt procentowy uzyskany na egzaminie gimnazjalnym w zakresie:

 • języka polskiego - max 20 pkt
 • historii i wiedzy o społeczeństwie – max 20 pkt
 • matematyki – max 20 pkt
 • przedmiotów przyrodniczych (biologia, geografia, fizyka, chemia) – max 20 pkt
 • języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowych – max 20 pkt

2. Oceny z 4 obowiązkowych zajęć edukacyjnych uzyskanych na świadectwie ukończenia gimnazjum. Język polski, matematyka, oraz dwóch wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych w zależności od profilu (max 72 punkty):

Profil

Oceny brane pod uwagę

 Klasa filologiczno - prawna

 język polski , matematyka, historia, język obcy (ocena wyższa na świadectwie)

 Klasa politechniczno – informatyczna

 język polski, matematyka, informatyka, język angielski

 Klasa medyczna

 język polski, matematyka, biologia, chemia, język angielski

 Klasa bezpieczeństwo publiczne

 język polski , matematyka, historia, język obcy (ocena wyższa na świadectwie)

 Klasa ogólna

 język polski , matematyka, język obcy (ocena wyższa na świadectwie), geografia

 

Zgodnie z zasadą:
ocena celująca – 18 pkt
ocena bardzo dobra – 17 pkt
ocena dobra – 14 pkt
ocena dostateczna – 8 pkt
ocena dopuszczająca – 2 pkt

3. Za świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem przyznaje się 7 pkt.

4. Punkty za szczególne osiągnięcia w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych wymienionych na świadectwie ukończenia gimnazjum (max 18 pkt), w tym:

1) Uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim organizowanych przez kuratorów oświaty:
a) tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 pkt,
b) tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 7 pkt,
c) tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 pkt;

2)  Uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu międzynarodowym lub ogólnopolskim albo turniejem o zasięgu ogólnopolskim, przeprowadzanymi zgodnie z przepisami oświatowymi wydanymi na podstawie art. 32a ust. 4 i art. 22 ust. 2 pkt 8 ustawy o systemie oświaty:

a) tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem  nauczania  szkoły artystycznej – przyznaje się 10 pkt,
b) tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 4 pkt,
c) tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 3 pkt;

3) Uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim   organizowanym przez kuratora oświaty:
a) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 pkt,
b) dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - przyznaje się 7 pkt,
c) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 pkt,
d) tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 7 pkt,

e) tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 pkt,
f) tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 3 pkt;

4) Uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem albo turniejem, o zasięgu ponadwojewódzkim lub wojewódzkim, przeprowadzanymi zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 32a ust. 4 i art. 22 ust. 2 pkt 8 ustawy o systemie oświaty:

a) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 10 pkt,
b) dwóch lub więcej tytułów laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 7 pkt,
c) dwóch lub więcej tytułów finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 5 pkt,
d) tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 7 pkt,
e) tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych   ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 3 pkt,
f) tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem;

5)  Uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione w pkt 1–4, artystycznych lub sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu:

a) międzynarodowym – przyznaje się 4 pkt,
b) krajowym – przyznaje się 3 pkt,
c) wojewódzkim – przyznaje się 2 pkt, powiatowym – przyznaje się 1 pkt;

UWAGA!: W przypadku gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych, na tym samym szczeblu oraz z tego samego zakresu, wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum przyznaje się jednorazowo punkty za najwyższe osiągnięcia tego ucznia w tych zawodach, z tym że maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi  18  punktów.

5. Za osiągnięcia w zakresie wymienionej na świadectwie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu – przyznaje się 3  pkt.

6. Laureat lub finalista ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej oraz laureat konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim, przeprowadzonych zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust. 2 pkt. 8 ustawy o systemie oświaty, przyjmowani  są w pierwszej kolejności.

7. W przypadku równorzędnych wyników punktowych uzyskanych w procesie rekrutacyjnym opisanym powyżej, pierwszeństwo przyjęcia będzie wynikało z:

 1. wielodzietności rodziny kandydata,
 2. niepełnosprawności kandydata,
 3. niepełnosprawności jednego z rodziców kandydata,
 4. niepełnosprawności obojga z rodziców kandydata
 5. niepełnosprawności rodzeństwa kandydata,
 6. samotnego wychowywania kandydata w rodzinie,
 7. objęcie kandydata pieczą zastępczą.

8. W postępowaniu rekrutacyjnym do klasy pierwszej liceum komisja nie będzie rozpatrywała wniosków wraz z dokumentami kandydatów, którzy na świadectwie ukończenia gimnazjum uzyskali nieodpowiednią lub naganną ocenę zachowania.

Wymienione powyżej kryteria mają jednakową wartość. Pierwszeństwo przyjęcia w przypadku równorzędnych wyników punktowych uzyskanych w postępowaniu rekrutacyjnym, będzie także wynikało z problemów zdrowotnych kandydata, ograniczających możliwość wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzonych opinią poradni psychologiczno – pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej.

 • Postępowanie rekrutacyjne jest prowadzone na wniosek rodzica/opiekuna prawnego kandydata lub na wniosek kandydata pełnoletniego.
 • Wniosek o przyjęcie do klasy I składa się do dyrektora I LO w Gryfinie, zgodnie z wzorem udostępnianym na stronie internetowej szkoły lub w sekretariacie szkoły, zawierającym wykaz niezbędnych do złożenia dokumentów.

III. Terminy i wymagane dokumenty:

1. Kandydaci do klas I składają wnioski o przyjęcie od 9 maja 2019 r. (czwartek) do 18 czerwca 2019 r. (wtorek) do godziny 15.00.

2. Od 14 czerwca 2019 r.(piątek) do 18 czerwca 2019 r. (wtorek) do godziny 15.00 kandydaci mają możliwość dokonania zmiany wybranych szkół.

3. Kandydaci składając wniosek mogą dołączyć:

 1. Oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata;
 2. Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności – orzeczenie może dotyczyć kandydata, jego rodziców lub rodzeństwa
 3. Prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację, lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowaniu oraz nie wychowywaniu żadnego dziecka z jego rodzicem
 4. Dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2013 r. poz.135 ze zm.).

Przyjmujemy poświadczone kopie tych dokumentów (oryginał do wglądu). Oświadczenia o których mowa w punkcie 4) składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w  nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu  o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

Przewodniczący komisji rekrutacyjnej, może żądać  dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte w w/w oświadczeniach  w terminie wyznaczonym przez przewodniczącego.

4. W dniach 21 czerwca 2019 r. (piątek), 24 czerwca 2019 r.  (poniedziałek), oraz 25 czerwca 2019 r. (wtorek) do godziny 15.00,  kandydaci uzupełniają wnioski o przyjęcie do klasy I. Dostarczają kopie świadectwa ukończenia gimnazjum, kopie zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego poświadczone za zgodność z oryginałem  przez dyrektora gimnazjum, bądź osobę wyznaczoną przez niego.

5. Dnia 5 lipca (piątek) do godziny 12.00 - komisja ogłasza listę kandydatów zakwalifikowanych i listę kandydatów niezakwalifikowanych do przyjęcia do oddziałów klas I w I LO im. A. Omieczyńskiego.

6. Od 5 lipca 2019 r. (piątek) od godziny 12.00 do 10 lipca 2018 r.(środa) do godziny 15.00  kandydaci umieszczeni na liście kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia, potwierdzają wolę podjęcia nauki w I LO poprzez złożenie oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum, oryginału zaświadczenia o wynikach testu gimnazjalnego, oraz trzech aktualnych fotografii podpisanych na odwrocie.

7. Dnia 12 lipca 2019 r. (piątek) o godzinie 12.00 komisja rekrutacyjna ogłasza listy uczniów przyjętych do klasy pierwszej oraz listy uczniów nieprzyjętych  na rok szkolny 2019/2020 do I LO w Gryfinie.

IV. Procedury odwoławcze

1) W terminie 7 dni od podanie do publicznej wiadomości list kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych  do szkoły rodzic kandydata może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z pisemnym wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do I LO w Gryfinie.

2) Komisja rekrutacyjna przygotowuje uzasadnienie odmowy przyjęcia w ciągu 5 dni od złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia: uzasadnienie wydaje się w sekretariacie szkoły.

3) W ciągu 7 od dnia otrzymania pisemnego uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata rodzic może złożyć do dyrektora I LO w Gryfinie odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.

V. Rekrutacja uzupełniająca

1. W dniach  od 12 lipca 2019 r. (piątek) od godziny 12.00 do 16 lipca 2019 r. (wtorek) do godziny 15.00 kandydaci składają wnioski.

2. Od 12 lipca 2019 r. (piątek) do 2 sierpnia 2018 r. (piątek) komisja rekrutacyjna weryfikuje wnioski o przyjęcie do I LO w Gryfinie i dokumenty potwierdzające spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

3. Dnia 7 sierpnia 2019r. (środa) do godziny 12.00 komisja rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości listę kandydatów zakwalifikowanych i listę kandydatów niezakwalifikowanych.

4. Do 9 sierpnia 2019r. (piątek) do godziny 12.00 kandydaci potwierdzają wolę podjęcia nauki poprzez złożenie oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum, oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego, oraz trzech aktualnych fotografii podpisanych na odwrocie.

5. 12 sierpnia 2019 r. (poniedziałek) do godziny 12.00,  komisja rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do I LO.

 

                                                                                 Gryfino, dnia 28 lutego 2019r.

Regulamin rekrutacji
 dla absolwentów szkół podstawowych
do I Liceum Ogólnokształcącego im. Aleksandra Omieczyńskiego w Gryfinie na rok szkolny 2019/2020

Zgodnie z art. 154 ust. 1 pkt 2  ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 ze zm. poz. 949,2203) oraz art. 149, 155 i 165 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające  ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60 ze zm. poz.949,2203), §10 Rozporządzenia Ministra Edukacji  z dnia 16 marca 2017 w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół i placówek, Zarządzenia Nr 8/2019  Zachodniopomorskiego Kuratorium Oświaty z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego w tym terminów składania dokumentów, na rok szkolny 2019/2020 do klas I publicznych szkół ponadpodstawowych (w tym z oddziałami klas I dotychczasowych szkół ponadgimnazjalnych: trzyletniego liceum ogólnokształcącego i czteroletniego technikum), do publicznych szkół dla dorosłych i na semestr I klas I publicznych szkół  policealnych, na rok szkolny 2019/2020 w województwie zachodniopomorskim.

I. Kandydaci mogą się ubiegać o przyjęcie do klas pierwszych o profilach:

 1. profil  filologiczno-prawny, (klasa I AP)

  (przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: język polski, język angielski/niemiecki, historia)
   
 2. profil politechniczno-informatyczny, profil ogólny (klasa I BP )

  (przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym profil politechniczno-informatyczny: matematyka, informatyka, język angielski)
  (przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym profil ogólny: język polski, język angielski/niemiecki, geografia)
   
 3. profil medyczny, (klasa I CP)

  (przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: biologia, chemia, język angielski)
 1. profil bezpieczeństwo publiczne, (klasa I DP )

  (przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: historia, język angielski/niemiecki, edukacja policyjna, wojskowa)

 

Określa się próg punktowy do zakwalifikowania/ przyjęcia kandydatów do klas pierwszych na 80 pkt.

Pierwszeństwo przyjęcia do szkoły mają osoby, które uzyskały najwyższą ilość punktów.
Liczba przyjętych w poszczególnych klasach wynosi maksymalnie 24 osoby.
Ze względu na organizację pracy szkoły możliwe będzie łączenie profili w klasach.

II. Szczegółowe zasady rekrutacji:

1. O przyjęciu kandydata do klasy pierwszej decydują przeliczane na punkty wyniki egzaminu ósmoklasisty przeprowadzonego w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej – 0,35 pkt (język polski i matematyka) oraz 0,3 pkt (język obcy nowożytny) za każdy punkt procentowy uzyskany na egzaminie ósmoklasisty z zakresu:

 • języka polskiego – max 35 punktów
 • matematyki – max 35 punktów
 • języka obcego nowożytnego – max 30 punktów

2. Oceny z czterech obowiązkowych zajęć edukacyjnych uzyskanych na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej. Język polski, matematyka, oraz dwóch wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych w zależności od profilu.(max 72 punkty):

Profil

Oceny brane pod uwagę

 Klasa filologiczno - prawna

 język polski , matematyka, historia, język obcy (ocena wyższa na świadectwie)

 Klasa politechniczno – informatyczna

 język polski, matematyka, informatyka, język angielski

 Klasa medyczna

 język polski, matematyka, biologia, chemia, język angielski (ocena wyższa na świadectwie)

 Klasa bezpieczeństwo publiczne

 język polski , matematyka, historia, język obcy (ocena wyższa na świadectwie)

Klasa ogólna

język polski , matematyka, język obcy (ocena wyższa na świadectwie), geografia

Zgodnie z zasadą:

ocena celująca – 18 pkt
ocena bardzo dobra – 17 pkt
ocena dobra – 14 pkt
ocena dostateczna – 8 pkt
ocena dopuszczająca - 2 pkt

3. Za świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem przyznaje się 7 pkt.

4. Punkty za szczególne osiągnięcia w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych wymienionych na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej (max 18 pkt), w tym:

1) Uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim organizowanych przez kuratorów oświaty:

a) tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 pkt,
b) tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 7 pkt,
c) tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 pkt;

2)  Uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu międzynarodowym lub ogólnopolskim albo turniejem o zasięgu  ogólnopolskim, przeprowadzanymi zgodnie z przepisami oświatowymi wydanymi na podstawie art. 32a ust. 4 i art. 22 ust. 2 pkt 8 ustawy o systemie oświaty:

a) tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem  nauczania  szkoły artystycznej – przyznaje się 10 pkt,
b) tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 4 pkt,
c) tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 3 pkt;

3) Uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim   organizowanym przez kuratora oświaty:

a) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 pkt,
b) dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - przyznaje się 7 pkt,
c) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 pkt,

d) tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 7 pkt,
e) tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 pkt,
f) tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 3 pkt;

4) Uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem albo turniejem, o zasięgu ponadwojewódzkim lub wojewódzkim, przeprowadzanymi zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 32a ust. 4 i art. 22 ust. 2 pkt 8 ustawy o systemie oświaty:

a) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 10 pkt,
b) dwóch lub więcej tytułów laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 7 pkt,
c) dwóch lub więcej tytułów finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 5 pkt,
d) tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 7 pkt,
e) tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 3 pkt,
f) tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem;

5) Uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione w pkt 1–4, artystycznych lub sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu:

a) międzynarodowym – przyznaje się 4 pkt
b)  krajowym – przyznaje się 3 pkt
c) wojewódzkim – przyznaje się 2 pkt,
d) powiatowym – przyznaje się 1 pkt

UWAGA!: W przypadku gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych, na tym samym szczeblu oraz z tego samego zakresu, wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej przyznaje się jednorazowo punkty za najwyższe osiągnięcia tego ucznia w tych zawodach, z tym że maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia  wynosi 18 punktów.

5. Za osiągnięcia w zakresie wymienionej na świadectwie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu – przyznaje się 3  pkt.

6. Laureat lub finalista ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej oraz laureat konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim, przeprowadzonych zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust. 2 pkt. 8 ustawy o systemie oświaty, przyjmowani są w pierwszej kolejności.

7. W przypadku równorzędnych wyników punktowych uzyskanych w procesie rekrutacyjnym opisanym powyżej, pierwszeństwo przyjęcia będzie wynikało z:

 1. wielodzietności rodziny kandydata,
 2. niepełnosprawności kandydata,
 3. niepełnosprawności jednego z rodziców kandydata,
 4. niepełnosprawności obojga z rodziców kandydata
 5. niepełnosprawności rodzeństwa kandydata,
 6. samotnego wychowywania kandydata w rodzinie,
 7. objęcie kandydata pieczą zastępczą.

8. W postępowaniu rekrutacyjnym do klasy pierwszej liceum komisja nie będzie rozpatrywała wniosków wraz z dokumentami kandydatów, którzy na świadectwie ukończenia szkoły podsawowej uzyskali nieodpowiednią lub naganną ocenę zachowania.

Wymienione powyżej kryteria mają jednakową wartość. Pierwszeństwo przyjęcia w przypadku równorzędnych wyników punktowych uzyskanych w postępowaniu rekrutacyjnym, będzie także wynikało z problemów zdrowotnych kandydata, ograniczających możliwość wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzonych opinią poradni psychologiczno – pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej.

 • Postępowanie rekrutacyjne jest prowadzone na wniosek rodzica/opiekuna prawnego kandydata lub na wniosek kandydata pełnoletniego.
 • Wniosek o przyjęcie do klasy I składa się do dyrektora I LO w Gryfinie, zgodnie z wzorem udostępnianym na stronie internetowej szkoły lub w sekretariacie szkoły, zawierającym wykaz niezbędnych do złożenia dokumentów.

III. Terminy i wymagane dokumenty:

1. Kandydaci do klas I składają wnioski o przyjęcie od 9 maja 2019 r. (czwartek) do 18 czerwca 2019 r. (wtorek) do godziny 15.00.

2. Od 14 czerwca 2019 r.(piątek) do 18 czerwca 2019 r. (wtorek) do godziny 15.00 kandydaci mają możliwość dokonania zmiany wybranych szkół.

3. Kandydaci składając wniosek mogą dołączyć:

 1. Oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata;
 2. Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności – orzeczenie może dotyczyć kandydata, jego rodziców lub rodzeństwa
 3. Prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację, lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowaniu oraz nie wychowywaniu żadnego dziecka z jego rodzicem
 4. Dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2013 r. poz.135 ze zm.).

Przyjmujemy poświadczone kopie tych dokumentów (oryginał do wglądu). Oświadczenia o których mowa w punkcie 4) składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej  za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w  nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu  o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

Przewodniczący komisji rekrutacyjnej, może żądać  dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte w w/w oświadczeniach  w terminie wyznaczonym przez przewodniczącego.

4. W dniach 21 czerwca 2019 r. (piątek), 24 czerwca 2019 r.  (poniedziałek), oraz 25 czerwca 2019 r. (wtorek) do godziny 15.00,  kandydaci uzupełniają wnioski o przyjęcie do klasy I. Dostarczają kopie świadectwa ukończenia szkoły podstawowej, kopie zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty poświadczone za zgodność z oryginałem  przez dyrektora szkoły podstawowej bądź osobę wyznaczoną przez niego.

5. Dnia 5 lipca (piątek) do godziny 12.00 – komisja ogłasza listę kandydatów zakwalifikowanych i listę kandydatów niezakwalifikowanych do przyjęcia do oddziałów klas I w I LO im. A. Omieczyńskiego.

6. Od 5 lipca 2019 r. (piątek) do godziny 12.00 do 10 lipca 2018 r.(środa) do godziny 15.00  kandydaci umieszczeni na liście kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia, potwierdzają wolę podjęcia nauki w I LO poprzez złożenie oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej, oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty, oraz trzech aktualnych fotografii podpisanych na odwrocie.

7. Dnia 12 lipca 2019 r. (piątek) o godzinie  12.00 komisja rekrutacyjna ogłasza listy uczniów przyjętych do klasy pierwszej oraz listy uczniów nieprzyjętych  na rok szkolny 2019/2020 do I LO w Gryfinie.

IV.  Procedury odwoławcze

1) W terminie 7 dni od podanie do publicznej wiadomości list kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych  do szkoły rodzic kandydata może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z pisemnym wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do I LO w Gryfinie.

2) Komisja rekrutacyjna przygotowuje uzasadnienie odmowy przyjęcia w ciągu 5 dni od złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia: uzasadnienie wydaje się w sekretariacie szkoły.

3) W ciągu 7 od dnia otrzymania pisemnego uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata rodzic może złożyć do dyrektora I LO w Gryfinie odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.

V.  Rekrutacja uzupełniająca

1. W dniach  od 12 lipca 2019 r. (piątek) od godziny 12.00 do 16 lipca 2019 r. (wtorek) do godziny 15.00 kandydaci składają wnioski.

2. Od 12 lipca 2019 r. (piątek) do 2 sierpnia 2018 r. (piątek) komisja rekrutacyjna weryfikuje wnioski o przyjęcie do I LO w Gryfinie i dokumenty potwierdzające spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

3. Dnia 7 sierpnia 2019r. (środa) do godziny 12.00 komisja rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości listę kandydatów zakwalifikowanych i listę kandydatów niezakwalifikowanych.

4. Do 9 sierpnia 2019r. (piątek) do godziny 12.00 kandydaci potwierdzają wolę podjęcia nauki poprzez złożenie oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej, oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty, oraz trzech aktualnych fotografii podpisanych na odwrocie.

5. 12 sierpnia 2019 r. (poniedziałek) do godziny 12.00,  komisja rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do I LO.

 
 

 

Odwiedza nas 24 gości oraz 0 użytkowników.

luty 2020
pwścpsn
12
3456789
10111213141516
17181920212223
242526272829

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Poznaniu Strona Gminy Gryfino   

Strona ZUT Szczecin