jtemplate.ru - free extensions for joomla

 

I LO
ul. Niepodległości 16

74-100 Gryfino

tel. 91 416-20-65

Sekretariat czynny:

Pn - Pt:

8:00 - 15:00

 

Dzwonki:

1. 8:00 - 8:45

2. 8:55 - 9:40

3. 9:45 - 10:30

4. 10:45 - 11:30

5. 11:35 - 12:20

6. 12:35 - 13:20

7. 13:25 - 14:10

8. 14:15 - 15:00

9. 15:05 - 15:50

 

I LO Gryfino - Umowa polsko-niemiecka

 

 

Gryfino, dn 28 kwietnia 2003 r.
 

UMOWA

w sprawie współpracy  zawarta pomiędzy  Zespołem Szkół 'Friedensschule' w Gartz n/Odrą (RFN) prowadzącym Szkołę Zintegrowaną, niemiecko-polską, i Zespołem Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w  Gryfinie (Polska) prowadzącym klasy dwujęzyczne, z dnia 28 kwietnia 2003 r.
STRONA NIEMIECKA:

1) Zespół Szkół 'Friedensschule' Gartz, który reprezentuje pani Jutta Jankow - kierownik szkoły
2) Zespół Szkół 'Talsand' Schwedt, który reprezentuje pan Hartmut Zimmerman - kierownik szkoły
3 )Urząd Gminy Gartz, który reprezentuje pani Brigitte Gunzel - dyrektor urzędu
4) Powiat Uckermark, który reprezentuje pan Klemens Schmitz - starosta powiatu

STRONA POLSKA:
1) Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 Gryfino, który reprezentuje pan Jerzy Bednarczyk - dyrektor szkoły
2) Starostwo Powiatowe w Gryfinie, które reprezentuje pani Ewa De La Torre - Starosta Gryfiński
3) Starostwo Powiatowe w Gryfinie, które reprezentuje pan Adam Nycz - członek Zarządu Powiatu
4)Kuratorium Oświaty w Szczecinie, które reprezentuje pan Wiesław Chyłek - dyrektor Wydziału Szkolnictwa Ponadgimnazjalnego i Specjalnego

 

zawierają UMOWĘ
w sprawie usprawnienia organizacji nauczania dwujęzycznego uczniów tych szkół.
I. 
Zasady kształcenia młodzieży polskiejw Zespole Szkół w Gartz.

1. Zespół Szkół 'Friedensshule' w  Gartz n/Odrą (RFN) deklaruje kontynuowanie projektu dwujęzycznego, niemiecko-polskiego, na podstawie naboru kandydatów z RFN i Polski, uwzględniając środki finansowe przyznane przez Region Brandenburgia. Obydwie umawiające się strony biorą pod uwagę:
a) Przyjęcie rocznie maksymalnie 25 uczniów polskich do Zespołu Szkół w  Gartz,
b) informowanie osób zainteresowanych ze strony polskiej o istotnych sprawach dotyczących projektu za pośrednictwem Kuratorium Oświaty w Szczecinie,
c) zorganizowanie przez kierownictwo Zespołu Szkół w Gartz raz w  roku jesienią spotkania informacyjnego dla osób zainteresowanych.
2. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w  Gryfinie zobowiązuje się współpracować z Zespołem Szkół w  Gartz w   zakresie naboru uczniów.
3. Powiat Gryfiński zapewni uczniom polskim, kształcącym się w Gartz, wymaganą ilość miejsc w  internacie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w  Gryfinie.
4. Nabór uczniów polskich do Szkoły Zintegrowanej w  Gartz od stycznia 2004 r. będzie się odbywał na bazie klas wstępnych do odziałów dwujęzycznych, organizowanych od 01 września 2003 r. w  Z espole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w  Gryfinie.
a) Podstawowym warunkiem ubiegania się o zakwalifikowanie się do Szkoły Zintegrowanej w  Gartz jest ukończenie w  Polsce gimnazjum i zakwalifikowanie się do klasy wstępnej oddziałów dwujęzycznych w Z espole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Gryfinie.
b) Podstawowym warunkiem przyjęcia ucznia do Szkoły Zintegrowanej w  Gartz jest ukończenie klasy wstępnej do oddziałów dwujęzycznych w  Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w  Gryfinie z wynikiem pozytywnym.
c) O przyjęciu decydują:
- oceny na ostatnim świadectwie polskiej szkoły,
- wyniki pisemnego egzaminu testowego,
- rozmowa kwalifikacyjna.
5. Za zakwalifikowanie i przyjęcie uczniów polskich do Szkoły Zintegrowanej w  Gartz odpowiada kierownictwo Zespołu Szkół 'Friedensschule' w  Gartz.
a) Egzaminy testowe i rozmowy kwalifikacyjne przeprowadza komisja dwustronna powołana spośród nauczycieli obu szkół przez kierownictwo tych szkół.
b) Szczególne zasady i kryteria naboru ustala się w regulaminie rekrutacji, stanowiącym odrębny dokument.
c) Nie przewiduje się składania roszczeń prawnych związanych z zakwalifikowaniem ucznia polskiego do Szkoły Zintegrowanej w  Gartz.
d) Odwołania od decyzji komisji rekrutacyjnej, w  przypadku nieprzyjęcia ucznia do szkoły, przyjmuje i rozpatruje kierownictwo Zespołu Szkół 'Friedensschule'.
6. Polscy uczniowie pobierający naukę w Gartz mają status ucznia gościa. Tryb nauczania przebiega na podstawie przepisów szkolno-prawnych regionu Brandenburgia.
7. Zaświadczenie o ubezpieczeniu zdrowotnym na czas pobytu w  RFN jest warunkiem przyjęcia polskich uczniów do Zespołu Szkół w G artz.
8. Nauka w  Szkole Zintegrowanej w  Gartz dla uczniów polskich trwa trzy lata i kończy się egzaminem maturalnym. Świadectwo maturalne uprawnia do podjęcia studiów na terenie Niemiec i Polski.

II. Zasady kształcenia młodzieży polskiej w oddziałach dwujęzycznych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Gryfinie.

1. W Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w  Gryfinie zaplanowano utworzenie od 01 września 2003 r. dwóch oddziałów dwujęzycznych liceum ogólnokształcącego. Kształcenie odbywa się w cyklu czteroletnim.
a) Przewidywany limit naboru do klas dwujęzycznych w cyklu czteroletnim został opracowany na podstawie aktualnego rozporządzenia MENiS.
b) Obowiązuje podstawa programowa wynikająca z aktualnego rozporządzenia MENiS. Oferta w  zakresie przedmiotów nauczanych dwujęzycznie kształtować się będzie zależnie do możliwości szkoły w  Gartz.
2. Procedura naboru do klas dwujęzycznych w  Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w  Gryfinie jest sprawą wewnętrzną tej szkoły - zgodnie z aktualnym rozporządzeniem MENiS.
3. Nabór do Zespołu Szkół w  Gartz będzie się odbywał w końcu pierwszego lub na początku drugiego semestru.
4. W klasie pierwszej uczniowie:
a) zakwalifikowani do jedenastej klasy Szkoły Zintegrowanej w  Gartz uczą się w  Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w  Gryfinie historii i geografii Polski podczas dni wolnych od nauki w  RFN,
b) nie zakwalifikowani do Szkoły Zintegrowanej w  Gartz kontynuują naukę w oddziale dwujęzycznym I Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w  Gryfinie.
5. Polscy uczniowie pobierający naukę w  Zespole Szkół w  Gartz realizują postanowienia prawne:
a) obowiązujące w  danym typie szkolnictwa i poziomie nauczania w  RFN,
b) a także uzupełniający, polskojęzyczny program nauczania w  Z espole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w  Gryfinie w ilości 4 godziny tygodniowo, przez jeden dzień w  tygodniu, obejmujący w szczególności przedmioty: 

Przedmiot nauczania Klasa 11 (I) Klasa 12 (II) Klasa 13 (III)
Język polski 2 2 2
Historia 1 1 1
Geografia 1 1 1


c) zajęcia z tych przedmiotów mogą być realizowane blokowo w okresie ferii przewidzianych dla szkoły niemieckiej lub w wybrane soboty.
6. Uczniowie polscy, kształcący się dwujęzycznie w Szkole Zintegrowanej w  Gartz i w  Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w  Gryfinie, mają możliwość zdawania matury niemieckiej i polskiej oraz uzyskania dwóch świadectw, uprawniających do podejmowania studiów na wyższych uczelniach w  RFN i w  Polsce.
a) uczeń pisemnie deklaruje przystąpienie do matury niemieckiej i polskiej.
7. Uczniowie kontynuujący naukę w oddziale dwujęzycznym I Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w  Gryfinie, w klasach 0, I, II i III, realizują obowiązującą dla danego typu szkoły podstawę programową, ucząc się przewidywalnie następujących przedmiotów:

 

 

Przedmiot nauczania Klasa 0 Klasa I (11) Klasa II (12) Klasa III (13)
Język niemiecki 15 2 2 2
Historia - 1 1 1
Geografia - 1 1 1
Biologia - 1 1 1
  r. szk. 2003/04 2004/05 2005/06 2006/07

 


 a) Z języka niemieckiego obowiązuje program poszerzony w stosunku do planu ramowego.
b) Z pozostałych przedmiotów obowiązują elementy realioznawstwa niemieckojęzycznego.
c) Wykaz tych przedmiotów zależny jest od możliwości kadrowych Zespołu Szkół w  Gartz.
8. Przedmioty wymienione w pkt. 7 realizują nauczyciele oddelegowani do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w  Gryfinie z Zespołu Szkół w  Gartz na podstawie wewnętrznych przepisów, związanych z projektem dwujęzycznym Szkoły Zintegrowanej, w  celu uzupełnienia etatu.
a) Tygodniowa ilość godzin oddanych do dyspozycji oddelegowanym nauczycielom zostaje ustalona w wyniku przydziału dokonanego przez Ministerstwo Oświaty, Młodzieży i Sportu na rzecz Państwowego Wydziału Oświaty  w Eberswalde.
b) Na rok szkolny 2003/2004 jest do dyspozycji, zastrzeżeniem odpowiedniego przydziału przez  Ministerstwo do spraw  Kształcenia Młodzieży i Sportu regionu Brandenburgia, 15 godzin lekcyjnych tygodniowo, natomiast w  roku szkolnym 2004/2005 - 20 godzin lekcyjnych tygodniowo.
c) Od roku szkolnego 2005/2006 nastąpi ponowne rozdysponowanie tygodniowego wymiaru godzin według zasad przedstawionych w  podpunkcie a).
d) Organizację zajęć, o których mowa w punkcie 7, uzgadnia kierownictwo obydwu szkół.
9. Nauczyciele polscy i niemieccy przedmiotów nauczanych dwujęzycznie dokonują korelacji programów nauczania.
10. Polscy uczniowie, przebywający na zajęciach w szkole w  Gryfinie, podlegają odpowiednim przepisom szkolno-prawnym, obowiązującym na danym terenie.
11. Każda szkoła wyznacza nauczyciela wychowawcę, prowadzącego dokumentację przebiegu nauczania. Ewentualne konflikty są rozwiązywane w każdej szkole na podstawie odrębnych ustaleń statutowych.
12. Każda szkoła prowadzi własną dokumentację kształcenia uczniów.
13. Szkołą macierzystą, opiekującą się polskimi uczniami, którzy podejmują naukę w  Gartz w r. szk. 2004/2005, pozostaje I Liceum Ogólnokształcące w  Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w  Gryfinie.
14. Uczniowie klas dwujęzycznych mogą zdobywać certyfikaty językowe z zakresu języka niemieckiego według odrębnych zasad.
15. Subwencja oświatowa na wszystkich uczniów klas dwujęzycznych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w  Gryfinie, niezależnie od sposobu realizacji obowiązku szkolnego (w Gryfinie i w  Gartz lub tylko w  Gryfinie), pozostaje w szkole macierzystej i zostanie spożytkowana na przedsięwzięcia związane z funkcjonowaniem projektu, tj.:
a) stypendia dla uczniów polskich potrzebujących wsparcia finansowego,
b) kurs języka niemieckiego dla uczniów polskich,
c) kurs języka polskiego dla uczniów niemieckich,
d) projekty tematyczne, niemiecko-polskie, itp.

III. Postanowienia końcowe.

1. Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania, na okres jednego roku szkolnego i będzie podlegała corocznej weryfikacji w  zakresie wewnętrznych postanowień.
2. Zespół Szkół 'Friedensschule'  w Gartz, w porozumieniu z  Zespołem Szkół 'Talsand' w Schwedt, reprezentuje interesy strony niemieckiej.
3. Po zakończeniu realizacji Niemiecko-Polskiego Projektu w Zespole Szkół w Gartz odpowiedzialność za podtrzymanie oferty dla polskich uczniów w wymiarze 25 miejsc rocznie - por. punkt I. 1.a), z punktu widzenia stron podpisujących powinien przejąć Zespół Szkół 'Talsand' w Schwedt, na podstawie odrębnych ustaleń w planie rozwoju szkolnictwa.
4. Strony zgodnie ustalają, że w zakresie ewentualnej interpretacji zapisów umowy obowiązywać będą jednakowo język niemiecki i polski.
5. Porozumienie powyższe podpisują wymienieni niżej przedstawiciele obu stron.

STRONA NIEMIECKA:
Kliknij aby  powiększyć

STRONA POLSKA:
Kliknij aby  powiększyć

 

Odwiedza nas 49 gości oraz 0 użytkowników.

wrzesień 2021
pwścpsn
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Poznaniu Strona Gminy Gryfino   

Strona ZUT Szczecin