jtemplate.ru - free extensions for joomla

 

I LO
ul. Niepodległości 16

74-100 Gryfino

tel. 91 416-20-65

Sekretariat czynny:

Pn - Pt:

8:00 - 15:00

 

Dzwonki:

1. 8:00 - 8:45

2. 8:55 - 9:40

3. 9:45 - 10:30

4. 10:45 - 11:30

5. 11:35 - 12:20

6. 12:35 - 13:20

7. 13:25 - 14:10

8. 14:15 - 15:00

9. 15:05 - 15:50

 

Regulamin SU

REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

I Liceum Ogólnokształcącego w Gryfinie

 

Samorząd Uczniowski działa na podstawie Art. 55. Ustawy o systemie oświaty

z dnia 7 września 1991 roku (Dz. U. Nr 95 z dnia 25 października 1991 roku,
poz. 425 z późniejszymi zmianami) oraz Statutu Zespołu Szkół Ogólnokształcących
w Gryfinie i niniejszego Regulaminu.

§1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

 1. Samorząd Uczniowski tworzą wszyscy uczniowie zespołu szkół.
 2. Z chwilą odejścia ucznia ze szkoły automatycznie przestaje on być członkiem Samorządu i jego władz.
 3. Samorząd Uczniowski jest organizacją niezależną, a jego organy reprezentują ogół uczniów szkoły.
 4. Funkcjonowanie Samorządu określa regulamin uchwalony przez ogół uczniów.
 5. Zasady wybierania organów Samorządu Uczniowskiego określa regulamin wyborów.
 6. Kadencja organów Samorządu Uczniowskiego trwa 1 rok.
 7. Dyrektor szkoły zapewnia organom Samorządu Uczniowskiego warunki organizacyjne, w tym lokalowe oraz współpracuje z Radą poprzez opiekuna samorządu.

§2

KOMPETENCJE SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

 

Samorząd Uczniowski sprawuje nadzór i egzekwuje podstawowe prawa ucznia.

 

 1. Prawo do zapoznania się z programami nauczania i przedmiotowymi systemami oceniania.
 2. Prawo opiniowania szczegółowych kryteriów ocen zachowania ucznia, trybu
  i zasad ustalania ocen i odwołań od nich.
 3. Prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu.
 4. Prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiającego zachowanie właściwych proporcji między wysiłkami szkolnymi a możliwością zaspokajania własnych zainteresowań.
 5. Prawo do wydawania i redagowania gazetki szkolnej.
 6. Prawo do organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej
  oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi szkoły w porozumieniu z jej Dyrektorem.
 7. Prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna SU.

 

Zagadnienia opiniowane przez Samorząd Uczniowski.

 

 1. Skreślenia ucznia z listy uczniów szkoły.
 2. Szczegółowe kryteria ocen zachowania uczniów, tryb i zasady ich ustalania
  oraz tryb odwoławczy.
 3. Program Wychowawczy Szkoły i Program Profilaktyki Szkolnej dostosowany
  do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb danego środowiska.
 4. Opinia na temat ucznia – kandydata do stypendium Prezesa Rady Ministrów.
 5. Opinia o pracy nauczycieli na wniosek Dyrektora Szkoły (Art. 6a pkt 5 Ustawy „Karta Nauczyciela”).

 

Główne obszary działania Samorządu Uczniowskiego.

 

 1. Obrona praw i godności poszczególnych uczniów oraz całych zespołów klasowych.
 2. Czynne uczestniczenie w życiu szkolnym – współudział w realizacji dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych zadań szkoły.
 3. Rozwijanie demokratycznych form współżycia i współpracy uczniów.
 4. Współudział w działalności statutowej szkoły.
 5. Wdrażanie uczniów do samorządności oraz zachęcanie do aktywnego włączania się w działalność szkoły.
 6. Organizowanie działalności kulturalnooświatowej, zgodnie z potrzebami uczniów
  i możliwościami szkoły.
 7. Dbanie o dobre imię szkoły i wzbogacanie jej tradycji.
 8. Przedstawianie Dyrektorowi Szkoły i Radzie Pedagogicznej wniosków i opinii dotyczących praw ucznia.
 9. Organizowanie pomocy dla uczniów będących w trudnej sytuacji losowej
  lub mających trudności w nauce.

§3

ORGANY SAMORZĄDU SZKOLNEGO

 

1.     Samorząd Klasowyw składzie:

o      Gospodarz klasy,

o      Zastępca Gospodarza klasy,

o      Skarbnik,

o      Sekretarz (w przypadku prowadzenia kroniki klasowej).

 

2.     Rada Samorządu Uczniowskiego złożona z Gospodarzy wszystkich klas zespołu szkół i ich zastępców.

 

3.     Zarząd Samorządu Uczniowskiegow składzie:

o      Przewodniczący Samorządu Uczniowskiego,

o      Zastępca Przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego,

o      Skarbnik,

o      Sekretarz.

 

Dla realizacji swoich zadań Zarząd Samorządu Uczniowskiego może powoływać sekcje stałe lub doraźne. Podczas powoływania sekcji Zarząd SU określa jej nazwę, zakres działalności i kompetencje, okres jej istnienia, przewodniczącego odpowiedzialnego za jej prace i skład osobowy. Członkiem sekcji może zostać każdy uczeń szkoły.

§4

KOMPETENCJE ORGANÓW SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

 

 1. Samorząd klasowy:

o      reprezentuje klasę na zewnątrz, współpracując z Radą i Zarządem SU,

o      organizuje życie klasy (imprezy pozalekcyjne, dyżury w klasie, itp.),

o      wraz z wychowawcą rozwiązuje wewnętrzne problemy klasy,

o      organizuje pomoc koleżeńską przy udziale wychowawcy.

 

 1. Rada Samorządu Uczniowskiego:

o      uchwala Regulamin Samorządu Uczniowskiego,

o      podejmuje uchwały w sprawie dokonywania zmian w Regulaminie SU,

o      podejmuje uchwały dotyczące głównych kierunków działań Samorządu,

o      opracowuje harmonogram prac Samorządu na dany rok szkolny,

o      opiniuje pracę nauczycieli na wniosek dyrektora szkoły.

 

 1. Zarząd Samorządu Uczniowskiego:

o      kieruje pracą Samorządu Uczniowskiego,

o      wykonuje uchwały Rady SU, czuwa nad terminową realizacją pracy,

o      pomaga w przygotowywaniu i przebiegu imprez oraz uroczystości szkolnych,

o      reprezentuje Samorząd wobec instytucji i organizacji działających w szkole
i poza nią,

o      gromadzi środki finansowe dla realizacji celów statutowych,

o      prowadzi ewidencję dochodów i wydatków, przedstawia je raz w roku
na zebraniu przewodniczących Rad Klasowych i opiekunowi Samorządu Uczniowskiego, współpracuje z przewodniczącymi klas.

§5

OPIEKUN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

 

 1. Opiekun SU jest doradcą służącym swoją pomocą i doświadczeniem w pracy Samorządu. Ma prawo uczestniczenia we wszystkich formach pracy
  Samorządu Uczniowskiego.
 2. Opiekuna Samorządu Uczniowskiego wybiera Dyrektor szkoły w porozumieniu z Radą Pedagogiczną.
 3. Kadencja opiekuna SU trwa 1 rok.
 4. Opiekun może odmówić pełnienia funkcji, jeżeli pracował na tym stanowisku
  w poprzednim roku.

§6

Przewodniczący Samorządu Uczniowskiego

 

 1. Reprezentuje Samorząd Uczniowski.
 2. Kieruje pracą Rady i Zarządu Samorządu Uczniowskiego.
 3. Przewodniczy obradom Rady i Zarządu Samorządu Uczniowskiego.
 4. Przydziela zadania poszczególnym członkom.
 5. Przewodniczący z uzasadnionej przyczyny może podać się do dymisji
  przed zakończeniem kadencji.
 6. W przypadku podania się do dymisji przewodniczącego przed zakończeniem kadencji, jego obowiązki przejmuje uczeń liceum wskazany i przegłosowany przez Radę Samorządu Uczniowskiego.

§7

Procedury wyboru ORGANÓW Samorządu Uczniowskiego

 

 1. Na początku roku szkolnego (do 15 września) odbywają się wybory
  Rad Klasowych, według zasad ustalonych przez wychowawców klas.
 2. Gospodarze wszystkich klas i ich zastępcy tworzą Radę Samorządu Uczniowskiego.
 3. Wybory Zarządu Samorządu Uczniowskiego odbywają się w oparciu
  o Regulamin Samorządu Uczniowskiego (do 10 października).
 4. Wybory przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego przeprowadza
  5-osobowa Komisja Wyborcza powoływana na Zebraniu Rady SU, w skład której nie mogą wchodzić kandydaci do Zarządu Samorządu Uczniowskiego.
 5. Wybory odbywają się w głosowaniu tajnym, równym, powszechnym
  i bezpośrednim.

 

Wymogi formalne kandydata.

 

 1. Kandydat posiada:

o      posiada przynajmniej dobrą ocenę z zachowania,

o      wyróżnia się zdyscyplinowaniem i wysoką kulturą osobistą,

o      opuścił nie więcej niż 10% godzin lekcyjnych.

 1. Zgłoszenie musi zawierać imię i nazwisko kandydata oraz jego pisemną zgodę
  na kandydowanie.
 2. Termin zgłoszenia określa Kalendarium Wyborcze.

 

Sposób przeprowadzania wyborów.

 

 1. Głosowanie odbywa się w budynku szkoły.
 2. Komisja Wyborcza sporządza listy uczniów uprawnionych do głosowania,
  na podstawie których wydawane są karty do głosowania; odebranie karty uczeń potwierdza podpisem na liście.
 3. Wyboru dokonuje się przez postawienie na karcie do głosowania,
  przy nazwisku jednego kandydata znaczka X.
 4. Głos jest nieważny jeżeli karta do głosowania jest zniszczona, nieczytelna
  lub gdy głos jest oddany na więcej niż jednego kandydata.
 5. Komisja Wyborcza zbiera karty do opieczętowanej urny.
 6. Nad przebiegiem wyborów czuwa opiekun Samorządu Uczniowskiego.

 

Obliczanie głosów i ogłaszanie wyników.

 

 1. Otwarcia urny dokonuje się w obecności wszystkich członków Komisji.
 2. W pomieszczeniu, w którym Komisja liczy głosy, nie mogą przebywać osoby spoza Komisji.
 3. Obliczenia głosów dokonuje Komisja Wyborcza bezpośrednio
  po zakończeniu głosowania.
 4. Po obliczeniu głosów Komisja sporządza protokół, który jest dokumentem stanowiącym dowód przeprowadzenia wyborów i przedstawia go ogółowi uczniów po wyborach.
 5. Po zakończeniu obliczania głosów i podpisaniu protokołu wyborów
  przez wszystkich członków Komisji Wyborczej karty do głosowania są komisyjnie niszczone.
 6. Przewodniczącym Samorządu Uczniowskiego zostaje kandydat liceum,
  który otrzymał największą ilość głosów.
 7. W przypadku uzyskania przez kandydatów takiej samej liczby głosów zarządza się drugą turę wyborów, decyzję w tej sprawie podejmuje Komisja Wyborcza.
 8. Do Zarządu Samorządu Uczniowskiego wchodzą kolejno kandydaci,
  którzy uzyskali największą liczbą głosów.
 9. Na pierwszym posiedzeniu nowo wybrany przewodniczący nominuje pozostałych członków Zarządu Samorządu Uczniowskiego.
 10. Wyniki wyborów zostają opublikowane na tablicy informacyjnej
  Samorządu Uczniowskiego oraz podane do wiadomości przez radiowęzeł szkolny.

Obowiązki Komisji Wyborczej.

 

 1. Przyjęcie zgłoszeń od kandydatów.
 2. Przygotowanie wyborów.
 3. Przeprowadzenie wyborów.
 4. Sporządzenie protokołu.
 5. Ogłoszenie wyników wyborów.

 

 

Kalendarium wyborcze.

 

 1. Zebranie gospodarzy wszystkich klas w celu poinformowania uczniów o terminie
  i zasadach przeprowadzania wyborów oraz ustalenie terminu zgłaszania kandydatów.
 2. Powołanie Komisji Wyborczej.
 3. Przyjmowanie zgłoszeń kandydatów przez Komisję Wyborczą.
 4. Ustalenie listy kandydatów i wywieszenie jej na tablicy informacyjnej SU.
 5. Kampania wyborcza kandydatów.
 6. Cisza wyborcza trwa od dnia poprzedzającego dzień wyborów do czasu zamknięcia lokalu wyborczego.
 7. Wybory, obliczanie głosów przez Komisję Wyborczą.
 8. Ogłoszenie wyników wyborów.
 9. Posiedzenie Rady i Zarządu Samorządu Uczniowskiego.

 

§8

TRYB I ZASADY WYDAWANIA OPINII PRZEZ Samorząd Uczniowski

 

1.     Zarząd Samorządu Uczniowskiego sporządza wymaganą opinię w terminie 7dni od daty wpłynięcia pisemnego wniosku.

2.     Kopie opinii archiwizowane są w teczce pracy Samorządu Uczniowskiego.

3.     W przypadku braku wyczerpujących informacji wśród członków
Zarządu Samorządu Uczniowskiego na temat opiniowanych spraw Przewodniczący powinien uzyskać dodatkowe informacje od Rady lub za pomocą ankiet przeprowadzanych w klasach.

 

§9

TRYB PODEJMOWANIA UCHWAŁ

 

1.     Uchwały podejmuje Rada Samorządu Uczniowskiego zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej 2/3 regulaminowego składu Rady. Uchwały
w sprawach osobowych podejmowane są w formie tajnej.

2.     Listę uczestników zebrania ustala Przewodniczący Samorządu Uczniowskiego lub Sekretarz Samorządu Uczniowskiego.

3.     Zebrania i uchwały Rady oraz Zarządu Samorządu Uczniowskiego
są protokołowane i gromadzone w teczce pracy Samorządu. Za protokoły odpowiada Sekretarz Zarządu, a za realizację uchwał – Przewodniczący Samorządu Uczniowskiego.

4.     Rada Samorządu Uczniowskiego, przed podjęciem uchwały dotyczącej danej sprawy, może zobowiązać Zarząd do przeprowadzenia ogólnoszkolnego głosowania nad tą sprawą lub przeprowadzić właściwe ankiety.

 

§10

TRYB ODWOŁYWANIA SIĘ OD DECYZJI
RADY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

 

1.     Jeżeli uchwała Samorządu Uczniowskiego jest sprzeczna z Regulaminem Samorządu Uczniowskiego, Statutem Szkoły lub interesem ucznia, Przewodniczący Szkoły zawiesza jej wykonanie i przedstawia sprawę opiekunowi Samorządu Uczniowskiego.

2.     W przypadku zawieszenia uchwały, opiekun Samorządu Uczniowskiego, Zarząd
i Rada Samorządu Uczniowskiego w terminie 1 miesiąca od dnia zawieszenie uzgadniają sposób postępowania w tej sprawie.

3.     W sprawach spornych Rada Samorządu Uczniowskiego i opiekun
Samorządu Uczniowskiego odwołują się do Dyrektora Szkoły. Kwestie rozwiązywania konfliktów pomiędzy organami reguluje Statut Szkoły.

 

§11

FINANSE SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

 

1.     Samorząd Uczniowski może uzyskiwać dochody:

o      ze sprzedaży biletów na dyskoteki szkolne,

o      z organizacji zbiórek, loterii fantowych, sprzedaży gadżetów, itp.

o      ze sprzedaży surowców wtórnych,

o      ze środków przekazanych przez sponsorów,

o      z innych źródeł.

 

2.      Skarbnik przy pomocy opiekuna Samorządu Uczniowskiego prowadzi finanse
i ewidencjonuje wszystkie operacje finansowe Samorządu Uczniowskiego. Środki finansowe Samorządu przechowywane są przez opiekuna lub na książeczce Samorządu Uczniowskiego.

§12

DOKUMENTY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

Dokumentacja Samorządu Uczniowskiego.

 

 1. Regulamin Samorządu Uczniowskiego.
 2. Plan Pracy Samorządu Uczniowskiego na dany rok szkolny.
 3. Harmonogram imprez i gazetek szkolnych.
 4. Teczka pracy Samorządu Uczniowskiego.
 5. Sprawozdanie z działalności za I i II semestr.

§13

TRYB DOKONYWANIA ZMIAN
W REGULAMINIE SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

 

 1. Wnioski o dokonanie zmian w Regulaminie Samorządu Uczniowskiego mogą być składane do Przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego przez minimum
  3 członków Rady Samorządu Uczniowskiego.
 2. Zmiany w Regulaminie Samorządu Uczniowskiego uchwala Rada Samorządu Uczniowskiego w głosowaniu jawnym, w trybie podejmowania uchwał.

 

§14

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 1. Rada Samorządu Uczniowskiego zbiera się minimum raz w miesiącu. Opiekun Samorządu Uczniowskiego może zarządzić zebranie nadprogramowe w pełnym składzie, jeżeli pojawi się taka potrzeba. Dodatkowo, opiekun spotyka się
  z Zarządem tak często, jak wymaga tego przygotowanie imprez i uroczystości szkolnych, za które odpowiada Samorząd Uczniowski zgodnie z Planem Pracy Samorządu.

 

 1. Niniejszy Regulamin Samorządu Uczniowskiego jest przedstawiony i omówiony we wszystkich klasach przed wyborami do Zarządu SU. Regulamin jest dostępny wszystkim uczniom szkoły (w bibliotece, na tablicy informacyjnej
  Samorządu Uczniowskiego lub publikowany na stronie internetowej szkoły).

 

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem a dotyczących Samorządu Uczniowskiego decyduje Dyrektor Szkoły w porozumieniu
  z opiekunem i Zarządem SU.

Opracowały: Eliza Bodys

Żaneta Chodyniecka

 

Odwiedza nas 39 gości oraz 0 użytkowników.

wrzesień 2021
pwścpsn
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Poznaniu Strona Gminy Gryfino   

Strona ZUT Szczecin