Plan Pracy SU

Autor: Teresa Jaskuła

Plan Pracy
Samorządu Uczniowskiego

I Liceum Ogólnokształcącego

w Gryfinie

Rok szkolny 2020/2021

„Podejmując małą pracę,

jak i wielkie dzieło tworzenia siebie,

trzeba mieć wizję tego, do czego dążymy.”

Iwona Majewska-Opiałka

Cele pracy:

1.     Umożliwienie uczniom wszechstronnego rozwoju osobistego.

2.     Kształtowanie postaw samorządnościowych.

3.     Rozwijanie poczucia odpowiedzialności za podejmowane decyzje.

4.     Kształtowanie postaw proekologicznych i propagowanie zdrowego stylu
      życia.

5.     Kształcenie w młodzieży reakcji na przejawy zła, krzywdy i nietolerancji.

6.     Kontynuowanie działań mających na celu promowanie szkoły.

7.     Planowanie dalszego kształcenia i kariery zawodowej.

Samorząd I Liceum Ogólnokształcącego w Gryfinie w roku szkolnym 2020/2021 zaplanował realizację nastepujących zadań:

1. Ułożenie i zatwierdzenie planu pracy oraz grafiku gazetek i uroczystości.

2. Organizacja i koordynacja imprez i uroczystości szkolnych oraz pozaszkolnych.

3. Angażowanie młodzieży w działalność samorządową. 

4. Kreowanie postaw proekologicznych oraz propagowanie zdrowego stylu życia. Planowanie dalszego kształcenia i kariery zawodowej.

5. Organizacja i udział w imprezach zapewniających możliwość wszechstronnego rozwoju osobowego uczniów.

6. Kształtowanie pozytywnego wizerunku w środowisku oraz upowszechnianie osiągnięć placówki.

Opracowały: Jolanta Wiewiórska-Kaczmarczyk, Angelika Obitko